Languages

Wallace & Bates!

Our public performances of The Amazing adventures of Wallace and Bates began this weekend! To learn more about these intrepid explorers, please join us at the beautiful National Museum of Wales, Cardiff for a fun family show, packed with songs! In addition to the performance, the actors will take the audience on their very own expedition to discover something new for themselves...

23–29 July 2016, 11am, 1.30pm & 3.30pm The National Museum of Wales, Cardiff
https://museum.wales/…/The-Amazing-Adventures-of-Wallace--…/

Cychwynodd perfformiadau cyhoeddus o Anturiaethau Anhygoel Wallace a Bates penwythnos yma! I ddysgu mwy am ein fforwyr dewr, dewch i ymuno a ni yn yr Amgueddfa Genedlaethol Cymru yng Nghaerdydd am sioe sy'n addas i'r teulu cyfan, llawn cerddoriaeth a caneuon! Yn ogystal â’r perfformiad, bydd yr actorion yn mynd â’r gynulleidfa ar daith allan i’r awyr agored ar alldaith!

23-29 o Orffennaf 2016, 11am, 1.30pm & 3.30pm Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd
https://museum.wales/…/The-Amazing-Adventures-of-Wallace--…/

Image: 

Profiad Daisy o 'On the Edge'!

Helo! Daisy Williams ‘ma a dwi’n gweithio gyda theatr na nÓg fel rhan o’r tîm Llysgenhadon Ifanc. Cefais gyfle arbennig o gynrychioli theatr na nÓg yng ngŵyl ‘On the Edge’ yn Birmingham eleni, lle ges i amser wych.

Tra fy mod i yno, gofynnwyd y cwestiwn; ‘Sut rydyn ni fel artistiaid yn creu theatr am obaith, tra nad oes gobaith?’ Emma Bramley, cyfarwyddwr artistig ‘All Things Considered’ ofynnodd hyn yn ystod darlith ar dopigau heriol yn TYA. Wrth wylio’r newyddion yn yr oes yma, gall un yn rhwydd amau os bod unrhyw obaith yn bodoli. Ond gwnaeth hi drafod y syniad bod dim angen i ni ddangos diweddglo hapus, ond cynnig i gynulleidfaoedd ifanc y cyfle o adael yno gyda’r dewis o ddyfodol gobeithiol.

Cafodd y cysyniad o ‘obaith’ ei drafod yn ‘The Hamilton Complex’. Roedd gwylio cast o ferched 13 mlwydd oed yn perfformio am bron i ddwy awr, gan weithio drwy sbectrwm emosiwn o hysteria i ddolir dwfn, yn anodd – gan i’r themâu fod mor aeddfed a heriol am eu hoedrannau. Hyd yn oed yn fwy aflonyddus oedd eu dealltwriaeth o’r materion wrth law, gan adlewyrchu pa mor ifanc mae plant heddiw yn gorfod tyfu i fyny.

Ar ochr arall y dref gwelais ‘The Broke n Beat Collective’ yn perfformio darn wedi ei osod yn gelfydd, gan gynnig llygedyn o obaith i ni. Trwy gerddoriaeth, dawns a defnydd pypedau fe agorwyd y ffordd i bobl Llundain rannu eu storïau. Eto, canolbwyntiwyd ar y gwirionedd hesb sydd yn wynebu pobl ifanc ein byd ni heddiw, ond yn cynnig dihangfa i’r rhai hynny sydd yn teimlo eu bod wedi colli llais.

Uchafbwynt yr wythnos oedd gwrando ar weithiau newydd ysgrifenwyr ifanc a’u hymateb i’w hamser yn Birmingham. Roedd hi’n hyfryd clywed pobl gwahanol o ddiwylliannau gwahanol a sut oeddent yn teimlo ym Mhrydain. Crëwyd rhai darnau bendigedig, rhai wedi eu gosod am bobl a rhai ar bensaernïaeth y ddinas; daliwyd ymdeimlad unedig yr ŵyl a’r ddinas yn y darnau yma.

Yn gyffredinol, roedd fy amser yn Birmingham wedi fy ngadael yn teimlo’n obeithiol. Er bod y cyswllt rhwng pobl a gwledydd gwahanol wedi gwanhau – rydyn ni fel artistiaid yn gallu sicrhau eu fod yn cael eu gynnal trwy ein llais unigryw ni ein hunain – trwy berfformio. Er mwyn teimlo’r undod, does ond angen i chi ymweld â un digwyddiad yn ‘On The Edge’ i weld y wynebau gwahanol sydd yn cynrychioli’r byd.

Mae’r ffaith ein bod ni wedi gallu ymgynnull mewn ‘Parti Albanaidd’, mewn theatr ynghanol Lloegr i wylio Cymru yn chwarae eu gorau glas yn yr Ewros, yn fy llenwi a gobaith.

Image: 

Daisy's 'On the Edge' experience!

Hi all! I’d just like to introduce myself; I’m Daisy Williams, currently working with theatr na nÓg as part of the Young Ambassadors team. I got the great opportunity to represent Theatr na nÓg at the ‘On the Edge’ festival in Birmingham this year and had the most amazing time. Whilst I was there the question was posed; ‘How do we as artists create theatre for hope if there isn’t any?’

These were words from Emma Bramley, Artistic Director of ‘All Things Considered’ during a lecture about challenging topics in TYA. I think we can all safely say when watching the news and current affairs, hope can seem a very distant thing. However after exploring the subject, looking at the world through rose tinted glasses isn’t always the best ending. We need to allow young audience to experience the truth and honesty of performances and then be allowed to form their own opinion.

This idea of hope was explored in ‘The Hamilton Complex’. Watching a cast of 13 year old girls perform for almost 2 hours working through a spectrum of emotions from hysteria to deep pain was difficult – as the themes displayed were questionably beyond their years. But more disturbingly was their consciousness of the issues they faced, reflecting the increasingly young age we see children having to grow up.

On the other side of town I then saw ‘The Broke n Beat Collective’ perform a beautifully mapped out show that did offer us hope. Through the use of music, dance and puppetry they opened up the way to the people of London to share their tales. Again, they focused on the harsh reality facing our world’s youth today, but offered a glimmer of escape for those who might feel like they’ve lost their voice.

A highlight from my week was listening to new works of young writers and their response to their time in Birmingham. It was wonderful to hear different people from different cultures and how they felt in Britain. Some beautiful pieces were created, some based on people and some on architecture around the city, which captured the sense of the festival and the city.

Overall my time in Birmingham left me feeling hopeful. Although our ties between different people and countries may be weakened – we as artists can make sure they are maintained through our own unique voice – through performance. You only have to attend an event at ‘On The Edge’ to see all the different faces representing the world and feel united. And the fact that we can all gather together at a ‘Uniquely Scotland’ party, in a theatre in the middle of England and watch Wales play their socks off at the Euros – gives me a lot of hope.

Image: 

Cast Ysbryd Y Pwll / The Ghost of Morfa Colliery

Mae gennym pleser i gyhoeddi ein cast ar gyfer ein cynhychyrchiad 'Ysbryd Y Pwll' a fydd yn cael ei berfformio yn Theatr y Dylan Thomas yn yr hydref.
We are thrilled to announce our cast for 'The Ghost of Morfa Colliery' which will be performing at The Dylan Thomas Theatre this autumn.

Cast
Tonya Smith
Jack Quick
Richard Nichols
Aled Herbert

Image: 

Iaith ar Waith

Ar ddydd Iau y 14eg o Orffennaf, 2016, fe wnaeth Theatr na nÓg cymryd rhan yn digwyddiad blynyddol Ysgol Bryn Gwyn - Iaith ar Waith. Trefnwyd y digwyddiad gan yr adran Gymraeg er mwyn hysbysi i ddisgyblion Blwyddyn 9 sut mae’r Gymraeg yn cael eu defnyddio yn y gweithle a pwysigrwydd dwyieithrwydd. Cynrychiolwyd y Cwmni gan ein Rheolwr Cynyrchu, Geraint Chinnock

“Fel rhywun a gaeth ei fagu mewn teulu di-gymraeg ond yn ffodus i gael ei addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, braint oedd cael y cyfle i siarad gyda’r cenhedlaeth nesa ac i rannu fy mhrofiadau personol o weithio i Gwmni dwyieithog fel Theatr na nÓg, ac i dynnu sylw at y cyfleuon gwaith sydd ar gael i bobl sydd yn gallu cyfarthrebu yn y ddwy iaith”

Yn ogystal a cyfraniadau gan sefydliadau Cymraeg/Dwyieithog eraill – Cynulliad Genedlaethol Cymru, Coleg Sir Gar, yr Urdd, Telesgop…, braf oedd clywed cyfraniad gan person adnabyddus i’r cwmni, yr actor/cyfarwydwyr – Ioan Hefin.

Image: 

Iaith ar Waith

On Thursday the 14th of July 2016, Theatr na nÓg took part at Ysgol Bryngwyn’s annual Iaith ar Waith event. The event was organised by the Welsh department for the students of Year 9 and aimed to inform the pupils on how Welsh is used in the workplace and the importance of bilingualism. Our Production Manager, Geraint Chinnock, represented the Company at the event.

“As someone who was brought up in a non Welsh speaking family but was fortunate to be educated through the medium of Welsh, it was a great to have the opportunity to share, with the next generation, my personal experiences of working for a bilingual company like Theatr na nÓg and to highlight the potential career opportunities available to those who can communicate in both languages”

As well as other prominent Welsh/ Bilingual organisations at the event - The National Assembly of Wales, Coleg Sir Gar, Urdd, Telesgop…, contributions were also given by a familiar face to the company, the wonderful actor/director - Ioan Hefin.

Image: 

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Download our app

Download our creative learning app for the classroom and home!

Download on the App storeGet it on Google play

From our blog