Languages

Blog Gethin - 'Would you Jump'

Ymunais i efo gwmni Theatr Na nÓg fel Llysgennad nôl ym mis Tachwedd, ac ers hynny rydw i wedi derbyn amryw o brofiadau hefo'r cwmni, fel ymweld â'r Pencadlys yng Nghastell Nedd; cymryd rhan mewn darlleniadau, a chynnig adborth, ac eistedd i mewn ar ymarferion. Y tro cyntaf i mi ymweld y pencadlys, a phob tro wedyn, mae'r awyrgylch yn hynod gartrefol ond hefyd creadigol a gweithgar, ac mae pawb yna mor gyfeillgar. Beth sydd yn wych am bob ymweliad ydi'r cyfle i gwrdd ag actorion, cyfarwyddwyr, sgriptwyr, â phobl eraill sydd yn gweithio yn y maes, ac i greu cysylltiadau a rhannu profiadau dros baned.

Dros yr wythnosau diwethaf rydw i wedi bod yn gweithio'n agos gyda Na nÓg, ar eu prosiect diweddaraf, 'Would you Jump' - sioe sy'n codi ymwybyddiaeth am beryglon neidio mewn i'r dŵr/morglawdd/dociau. Cafodd y sioe ei berfformio mewn ysgolion yn Aberdaugleddau, Caerdydd, a hefyd ym Mae Caerdydd.
Bues i'n ddigon ffodus i weithio'n agos efo'r ddrama hon; ges i fy ngwahodd i un o ddarlleniadau cynta'r sgript; yna mi fues i'n ddigon ffodus i helpu Geraint Chinnock - rheolwr cynhyrchu theatr Na nÓg - i adeiladu, peintio a dylunio'r set; mi eisteddais i mewn ar un o'r ymarferion; ac mi fues i ar daith hefo'r perfformiad o amgylch ardal Caerdydd yn gosod y set a'r elfennau technegol, ac yna'u cymryd i lawr a'u llwytho i'r fan yn barod at y perfformiad nesaf!

Ar ôl graddio o gwrs BA (anrh) Theatr a Drama o Brifysgol De Cymru yng Nghaerdydd, roeddwn i'n edrych ymlaen at agwedd perfformio'r maes, ond ar ôl fod yn rhan o ddarlleniad o'r ddrama a chlywed fod cyfle i helpu i Geraint efo'r set - I couln't resist!! Roeddwn i wrth fy modd yn gweithio tu ôl i'r llen fel petai, yn adeiladu'r set, gosod pethau yn eu lle, ac yn enwedig yr ochr technegol. Yn ystod un o'r ymarferion, mi es i i siarad efo Geraint i ofyn am fwy o wybodaeth am ochr technegol y cynhyrchiad, ac fe ddysgais lot am bwysigrwydd gofalu am y dechnoleg, a sut mae'n gallu ychwanegu at berfformiad, heb sôn am yr holl waith sy'n mynd mewn i baratoi cyn i'r daith ddechrau!

Ar un o'r sioeau, ges i'r cyfle i weithredu'r sain (!!), a thrwy hyn dysgais gymaint am bwysigrwydd talu sylw a gwrando'n astud ar y sgript, gan hefyd gofio os ydi'r ciw yn un weledol, neu yn un sy'n dilyn y geiriau. (Mae'n rhaid nodi- Geraint oedd wedi neud y gwaith caled i gyd, a dim ond pwyso'r botwm space oedd rhaid i mi wneud.) Ond eto, roedd hi'n elfen hollbwysig a oedd yn gweddu at gynnwys y darn ac yn ychwanegu at y perfformiad yn ei gyfanrwydd!

Rydw i wedi bod wrth fy modd yn gweithio hefo Theatr Na nÓg, ac rydw i'n edrych ymlaen gymaint at beth sydd i ddod nesaf!
Mi fyddai nôl.

Gethin Bickerton.

Image: 

Gethin's Blog - 'Would you Jump'

Back in November 2016, I joined Theatr Na nÓg as an Ambassador, and since then I have received a wide variety of experiences with the company, from visiting their base in Neath, taking part in readings and sitting in on reading of new plays, as well as watching some rehearsals. The first time I visited the base, and every time since, the atmosphere has been very welcoming, but also very creative and diligent, and everyone there is so friendly and again, welcoming. What's amazing about every visit is the opportunity to meet actors, writers, directors and other members within the industry; to create connections and share experiences over a cuppa.

Over the past few weeks, I have been working closely with Na nÓg on their latest project, 'Would you Jump' - a play that draws attention to the dangers of jumping into the water/barrage/docks. The performance toured school in Milford Haven and Cardiff, and was also performed in the open air in Cardiff Bay. I was fortunate enough to work closely with this play; I was invited to one of the initial readings, then I had the opportunity to help Geraint Chinnock - Production Manager of Theatr Na nÓg - with designing, painting and building the set; I also sat in on one rehearsal of the play; and I went on tour with the company around the Cardiff area, setting up the set and the technical equipment, before taking everything down and loading them into the van, ready for the next performance!

Since graduating from the University of South Wales studying BA (hons) Theatr a Drama through the medium of Welsh in Cardiff, I was looking forward to performing, and being on-stage, however after hearing, during the reading of the play, that there was an opportunity to help Geraint with creating the set - I couldn't resist!! I thoroughly enjoyed my time working backstage (or behind-the-scenes) designing, painting and building the set, and especially the technical side of the performance.

During one of the rehearsals I went to speak with Geraint to learn more about the technology, how it worked, and how everything is set up. I learnt so much about the importance of technology in this production, as well as the importance of looking after the technical apparatus, without mentioning all the work that goes into setting it all up! Before one performance, Geraint asked me whether I'd be willing to operate the sound for that performance (!!), I don't think I've ever said "Yes" that quickly before. Through this I learnt about the real importance of listening to the script, and also to look out for whether the sound cue is taken from a visual cue, or a cue from a line in the script. (I should probably mention - Geraint had already done all of the hard work, and I only had to press the 'space' button on the computer), but then again, it was still an important part of the performance!

I have really enjoyed my time working with Theatr Na nÓg, and I'm looking forward to see what's to come in the future!
I'll definitely be back!

Gethin Bickerton

Image: 

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Download our app

Download our creative learning app for the classroom and home!

Download on the App storeGet it on Google play

From our blog