Languages

Nye & Jennie - Y ddrama sy’n archwilio stori bersonol sylfaenydd y GIG Aneurin Bevan a Jennie Lee yn mynd ar daith yn y DU

Theatr na nÓg wedi cyhoeddi taith o’r DU o Nye & Jennie, ei stori garu wleidyddol o fri yr hydref hwn.

Bu Aneurin Bevan, a adwaenir yn well fel 'Nye', a’i wraig Jennie Lee yn brwydro gyda'i gilydd am ffordd newydd o fyw i bobl Prydain; ef oedd llais tanbaid cymoedd Cymru ar feinciau cefn Llafur, a ddaeth yn un o’r gwleidyddion enwocaf a welodd y wlad hon erioed, a hithau yn ferch i löwr o Fife a ddaeth yn AS Sosialaidd cyn iddi fod yn ddigon hen i bleidleisio. Gyda'i gilydd teithiodd y ddau trwy fyd tymhestlog gwleidyddiaeth i sefydlu sefydliadau Prydeinig gwych er budd pawb - y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a'r Brifysgol Agored.

Mae’r ddrama bersonol a barddol hon yn cynnig golwg hynod ddifyr ar briodas un o bartneriaethau gwleidyddol mwyaf nodedig yr 20fed Ganrif, a chafodd yr awdur Meredydd Barker ei enwebu ar gyfer y Dramodydd Gorau yng Ngwobrau Theatr Cymru 2017. Mae cast nodedig yn cynnwys Gareth John Bale fel Aneurin Bevan, sydd wedi dychwelyd yn ddiweddar o Efrog Newydd yn perfformio ei rôl arbennig yn sioe un dyn Theatr y Torch, Grav, ac yn dilyn teithio gyda’r Royal Shakespeare Company, Louise Collins fel Jennie Lee. Dyma gyd-gynhyrchiad cyntaf Theatr na nÓg gydag Ymddiriedolaeth Hamdden Aneurin, partner naturiol ar gyfer drama am eu harwr lleol.

Dywedodd cyfarwyddwr Nye & Jennie, a chyfarwyddwr artistig Theatr na nÓg Geinor Styles;

"Y thema barhaus yn ein holl waith fel cwmni yw i adrodd straeon am gymeriadau ysbrydoledig, boed hynny yn sioe gerdd fawr, yn sioeau ar gyfer ysgolion neu’n ddrama prif lwyfan. Roeddem am adrodd stori dau unigolyn rhyfeddol, ill dau o gefndiroedd di-nod a lwyddodd i newid bywydau cenedlaethau o bobl gyffredin."

Mae’r daith yn cyd-daro â 70 mlwyddiant sefydlu'r GIG yn 1948, blwyddyn lle mae myfyrio ar y GIG a’i ddelfrydau sylfaenol yn anochel wedi bod yn y newyddion, gyda chyflawniad Bevan yn cael ei gydnabod a’i ddathlu ledled y wlad.

Mae tocynnau eisoes ar werth mewn rhai lleoliadau yng Nghymru, a chaiff taith lawn y DU ei chyhoeddi’n fuan yn nyeandjennie.com

Image: 

Nye & Jennie - The play exploring the intimate story of NHS founder Aneurin Bevan and Jennie Lee goes on UK tour

Theatr na nÓg have announced a UK-wide tour of their political love story Nye & Jennie this autumn.

Aneurin Bevan, better known as ‘Nye’, and his wife Jennie Lee fought together for a new way of life for the people of Britain; he the Welsh Valleys’ firebrand on the Labour backbenches, who rose to become one of the greatest politicians this country has ever seen, and she the miner’s daughter from Fife who became a Socialist MP before she was old enough to vote. Together they navigated the turbulent world of politics to set up great British Institutions for the benefit of all - the National Health Service and the Open University.

This intimate and poetic play offers a fascinating insight on the marriage of one of the most outstanding political partnerships of the 20th Century and saw writer Meredydd Barker nominated for Best Playwright at the Welsh Theatre Awards 2017. A notable cast features Gareth John Bale as Aneurin Bevan, who has recently returned from New York performing his celebrated role in Torch Theatre’s one-man show Grav, and fresh from touring with the Royal Shakespeare Company, Louise Collins as Jennie Lee. This is Theatr na nÓg’s first co-production with Aneurin Leisure Trust, a natural partner for a play about their local hero.

Director of Nye & Jennie, and Theatr na nÓg Artistic Director Geinor Styles said;

"The running theme through all of our work as a company is to tell stories of inspirational characters, whether it be a large scale musical, show for schools or main stage drama. We wanted to tell the story of two extraordinary individuals, who both from humble origins succeeded in changing the lives of generations of ordinary people.”

The tour coincides with the 70th anniversary of the founding of the NHS in 1948, a year in which reflection on the NHS and its founding ideals have inevitably been making the news, and Bevan’s achievement recognised and celebrated across the country.

Tickets are already on sale at some venues, and the full UK tour will be announced shortly at nyeandjennie.com

Image: 

Cyhoeddi’r cast ar gyfer stori ryfel Gymreig gyfareddol Theatr na nÓg, Y Bluen Wen

Yr hydref hwn bydd Theatr na nÓg yn cyflwyno stori ddirdynnol am deulu, cariad a cholled yn Theatr Dylan Thomas Abertawe.

Yn dilyn breuddwyd bachgen ifanc yn Abertawe am antur adeg y rhyfel a’r realiti llym y mae'n ei wynebu, mae Y Bluen Wen yn ailgread hudol o’r frwydr enwog yng Nghoedwig Mametz yng ngogledd Ffrainc adeg y rhyfel, lle y lladdwyd neu anafwyd bron i 4000 o Gymry yn 1916.

Mae’r cynhyrchiad gwreiddiol hwn yn plethu naratif â cherddoriaeth werin swynol Gymreig yn hyfryd a chaiff ei arwain gan gast o actorion adnabyddus a cherddorion dawnus: Huw Blainey, y mae ei rolau amlwg yn y gorffennol wedi cynnwys Boy yn addasiadau Theatr y Sherman a’r New Vic o The Borrowers, a Lloyd yng nghynhyrchiad Theatr na nÓg Eye of the Storm; yr actor a’r cerddor Keiran Bailey fu’n ymddangos yng nghynyrchiadau blaenorol Theatr na nÓg Tom ac Eye of the Storm ac y mae ei gredydau cerddorol yn cynnwys gwaith gyda Charlotte Church a Mabon Jamie Smith ymhlith eraill; Geraint Rhys Edwards, sydd wedi gweithio ar ffilm, teledu a llwyfan ar draws y wlad ac enillodd gwobr Dorothy L Sayers am y newydd-ddyfodiad gorau; ac mae'r cwmni yn falch iawn o groesawu talent newydd o Sir Gaerfyrddin sef Lara Lewis, a raddiodd yn ddiweddar o Ysgol Actio Guildford.

Bydd perfformiadau Cymraeg a Saesneg o Y Bluen Wen yn cael eu cynnal yn Theatr Dylan Thomas Abertawe ar benwythnos Sul y cofio ym mis Tachwedd, i goffáu diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf a chanmlwyddiant y bleidlais i fenywod. Bydd pythefnos o berfformiadau a gweithdai ymdrochol ar gyfer ysgolion ar gael hefyd.

Dywedodd Cyfarwyddwr Y Bluen Wen, Dan Lloyd:
'Mae'n gyffrous i fod yn cyfarwyddo drama mor gynnes ond trasig am frwydr teulu yn ystod erchyllterau'r Rhyfel Byd cyntaf. Mae’n gast gwych a fydd yn dod â chyfnod bythgofiadwy yn ein hanes yn fyw trwy adrodd storïau, barddoniaeth a cherddoriaeth.'

Am ragor o wybodaeth am y sioe, clipiau y tu ôl i'r llenni a chyhoeddiadau am werthu tocynnau, dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol @theatrnanog.

Image: 

Cast Announced for Captivating Welsh War Tale The White Feather

This autumn we'll be presenting a devastating tale of family, love and loss at Swansea’s Dylan Thomas Theatre.

Following a young Swansea boy’s dream of wartime adventure and the harsh realities he encounters, The White Feather is a captivating retelling of the famous battle of Mametz Wood in war-torn northern France, where nearly 4000 Welshmen were killed or injured in 1916.

This original production beautifully interweaves narrative with beguiling Welsh folk music and is led by a cast of acclaimed actors and talented musicians: Huw Blainey, whose notable past roles include Boy in Sherman and New Vic Theatres’ stage adaptations of The Borrowers and Lloyd in Theatr na nÓg’s Eye of the Storm; Actor musician Keiran Bailey who featured in Theatr na nÓg’s past productions Tom and Eye of The Storm and whose musical credits include work with Charlotte Church and Jamie Smith’s Mabon among others; Geraint Rhys Edwards, who has worked on film, TV and stage across the country and winner of the Dorothy L Sayers Award for best newcomer; and the company are delighted to welcome fresh talent from Carmarthenshire born Lara Lewis, recently graduated from the Guilford School of Acting.

Both English and Welsh language performances of The White Feather will take place at Swansea’s Dylan Thomas Theatre on Remembrance Day weekend in November, to commemorate the end of World War I and the centenary of the women’s vote. Two weeks of performances and immersive workshops for schools will also be available.

The White Feather’s director Dan Lloyd said:
‘It’s exciting to be directing such a warm hearted yet tragic play about a family’s struggle during the horrors of first World War. It’s a terrific cast which will authentically bring to life an unforgettable period of our history through storytelling, poetry and music.’

For behind the scenes clips and ticket sale announcements, follow us on social media @theatrnanog.

Image: 

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Download our app

Download our creative learning app for the classroom and home!

Download on the App storeGet it on Google play

From our blog