Languages

Aimee Morris yn sôn am ei Phrofiad Gwaith yn y byd Theatr

Fel person ifanc sy'n byw yng Nghymru, dywedir wrthym yn gyson bydd ‘Profiad Gwaith’ yn edrych yn dda ar eich CV, a bydd hynny'n gwneud eich datganiad personol yn well, gan cynyddu eich siawns o gael eich derbyn i’ch brifysgol dewis cyntaf. Dyma'r unig fanteision y credais y byddai profiad gwaith yn rhoi i mi tan i mi dreulio wythnos yn Theatr na nÓg.

Rydw i'n berson creadigol iawn ac wedi dwli â’r celfyddydau ers i mi fod yn ferch fach. Roeddwn i arfer mynychu grwpiau theatr, gwersi ballet, gwersi canu, perfformio ym mhob math o gyngerddau ysgol ac wastad wedi teimlo'n gyfforddus wrth wneud hi. Yn fyr, rwyf wedi caru'r theatr ers blynyddoedd, ac yn ceisio gweld cymaint o gynyrchiadau byw ag y gallaf! Yn ystod fy blynyddoedd olaf yn yr ysgol gynradd, fe ges i’r cyfle i fynychu cynhyrchiad Theatr na nÓg - 'The Buterflyfly Hunter'. Dwi dal yn cofio nes i neidio allan o'm sedd pan welais fod llong Alfred Russel Wallace ar dân a bod ei holl waith y bu'n ei wneud yn ymchwilio i wahanol rywogaethau dros y ddwy flynedd ddiwethaf wedi llosgi. Ers hynny, dwi ‘di bod yn ffodus i weld nifer fawr o gynyrchiadiadau Theatr na nÓg – o ‘Arandora Star’ yn 2011, hyd at ei sioe diweddaraf 'Eye of the Storm' yn 2017.

Oherwydd hyn, roedd y dewis lle hoffwn fynd am brofiad gwaith yn un hawdd. Mae bod yma wythnos hon wedi agor fy llygaid ar faint o wahanol yrfaoedd sydd yn gysylltiedig â drama. Gan fy mod i wastad wedi moyn actio a pherfformio, nes i ddim sylweddoli am yr hyn sy'n digwydd y tu ôl i'r llenni mewn cwmni theatr. Mae cymaint o swyddi nad oeddwn wedi'u hystyried - marchnata, cyllid, codi arian, rheolwr cynhyrchu, cyfathrebu a llawer mwy. Dwi wedi sylweddoli nawr bod fy syniad gwreiddiol o’r diwydiant ddrama a theatr yn un gonfensiynol iawn, gan gredu yr unig ffordd o fod yn llwyddianus yw i fod yn seren. Trwy dreulio’r wythnos yma gyda chymaint o bobl hyfryd, yn ymgysylltu â gwahanol swyddi, cael fy nhrin â pharch a gwneud ffrindiau gyda phawb, dwi nawr yn gweld y diwydiant yn hollol wahanol. Beth dwi’n ceisio dweud yw dylai pobl ddim feddwl taw yr hyn sydd yn digwydd ar y llwyfan neu o flaen y camera yw’r unig peth pwysig, mae yna llawer mwy. Os allech datgloi’r syniad yma, gwelwch fod y byd Theatr a Drama yn gallu cynnig lot fawr o bosibiliadau i chi. Dyma beth dwi wedi dysgu o fy amser byr gyda Theatr na nÓg.

Image: 

Aimee Morris Shares Her Thoughts on Work Experience in Theatre

Work experience - As a young person living in Wales, it’s something we are constantly told that looks good on a CV, and that will make your personal statement better, giving you a higher chance of getting into the university of your choice. These were the only benefits I thought work experience would give me up until my week in Theatr na nÓg. I am a very creative person and have always adored the arts since I was a little girl, I’d go to theatre groups, ballet lessons and singing lessons, perform in all school concerts and plays, I have always felt most comfortable when I am performing. In short, I have loved the theatre for years, and regularly go to see live productions – as many as I can! When I was in my last few years in primary, my school had the lucky opportunity to attend Theatr na nÓg’s production of ‘The Butterfly Hunter’. I still remember how I jumped out of my seat when Alfred Russel Wallace’s ship caught fire, and all of the work he had done researching different species for the past 2 years had gone. Since this I have been a regular attender of Theatr na nÓg’s productions, from the Arandora star in 2011, to the recent ‘Eye of the Storm’ 2017.


Because of this, choosing where I would like to go for work experience was an easy choice, I was familiar with the people who worked there, and also had a calling for that particular line of work. Being here this week has really opened my eyes on how many different careers there actually are related to drama, acting and performing, I had been so fixed on the stage that I had forgotten all about what happens behind the scenes in a theatre company. There are so many jobs I had not thought about, such as marketing, finance, fundraising, production manager, communications and many more.

I realise now that I have been very conventional with the idea of drama and theatre, believing that you have to make it big in the industry or you will be branded a ‘failure’. However spending my week here with so many lovely people, getting stuck in with different jobs, being treated with respect and making friends with everyone, has changed my mind about the whole industry, what I am trying to say is that people shouldn’t think drama is just about what happens on the stage or what happens in front of a camera, it’s very much more, and all you have to do is unlock everything the world of drama and theatre has to offer you, and my short time at Theatr na nÓg has done this for me.

*Prefer your news yn y Gymraeg? A Welsh version of this blog will be published shortly.*

Image: 

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Download our app

Download our creative learning app for the classroom and home!

Download on the App storeGet it on Google play

From our blog