Languages

Sut i Greu Tornado Dan Do

Rhai o ymenyddiau gorau'r byd mewn Dylunio Llwyfan yn ymuno i fynd i'r afael â her anarferol.

Fis Medi bydd yr arobryn Theatr na nÓg yn cyflwyno her dechnegol hynod ddifyr yn y digwyddiad OISTAT@50 rhyngwladol, sy'n cael ei gynnal eleni yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yng Caerdydd.

Yn cynnwys rhwydwaith byd eang o wneuthurwyr theatr arbenigol sydd â diddordeb ym mhosibiliadau diderfyn technoleg mewn dylunio, mae OISTAT (neu yr ' Organisation Internationale des Scénographes, Techniciens et Architectes de Théâtre') yn 50 mlwydd oed eleni. I nodi'r achlysur, dewiswyd dinas Caerdydd i gynnal wythnos o weithgareddau a digwyddiadau dathlu cyhoeddus, symposiums ymchwil ac anerchiadau, gweithdai a pherfformiadau, gyda chynrychiolwyr yn hedfan i'r ddinas o bedwar ban byd. Cynllunnir y dathliadau i rannu syniadau arloesol, annog arbrofi a hyrwyddo cydweithredu rhyngwladol mewn perfformiadau byw ar draws y byd.

Mae'r digwyddiad wythnos o hyd yn diweddu mewn cyflwyniad gan y cwmni theatr Cymreig arloesol Theatr na nÓg a fydd yn perfformio golygfa fer o'u drama arobryn Eye of the Storm.

Wedi'i hysgrifennu gan y Cyfarwyddwr Artistig Geinor Styles a'r cerddor sydd wedi ennill gwobr Grammy, Amy Wadge (sy'n fwyaf adnabyddus am ysgrifennu Thinkin' Out Loud gydag Ed Sheeran), mae Eye of the Storm yn antur gerddorol wefreiddiol wedi'i hanelu at gynulleidfaoedd ifanc sy'n hyrwyddo ynni amgen a chyflawniadau menywod mewn pynciau STEM. Mae'n adrodd stori Emmie, gofalwr ifanc gyda dawn mewn gwyddoniaeth, sy'n breuddwydio am ddianc rhag ei chyfrifoldebau yng Nghymru wledig i ddilyn stormydd yn America. Ar gyfer prosiect ysgol mae hi'n meddwl am syniad i gipio pŵer tornados i greu ffynhonnell ynni amgen ac mewn diweddglo ysblennydd mae'r cwmni'n creu tornado artiffisial yn fyw ar lwyfan.

Yn dilyn darn Theatr na nÓg o'r ddrama, bydd nifer o dimau o fyfyrwyr dylunio llwyfan technegol fedrus yn cyflwyno arddangosiadau byw o'u hateb i'r cwestiwn o sut i greu tornado gwirioneddol o flaen cynulleidfa mewn lleoliad theatr. Bydd pob tîm wedi bod yn gweithio ar y broblem drwy'r wythnos, gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau cemegol a ffisegol o dan arweiniad arbenigol Sean Crowley, Pennaeth Dylunio Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Mae OISTAT@50 digwydd yn CBCDC rhwng 27 Awst – 1 Medi 2018, gyda chyflwyniad tornado Theatr na nÓg yn digwydd am 6pm ar 1 Medi.

Edrychwch ar cardiffoistat50.com am fwy o wybodaeth, neu ewch i ar gyfer newyddion am daith Eye of the Storm DU 2019.

Image: 

How to Create an Indoor Tornado

Some of the world’s best minds in Stage Design join forces to tackle an unusual challenge.

This September the award-winning Theatr na nÓg will be presenting a fascinating technical challenge at the international OISTAT@50 event, which this year takes place in Cardiff’s Royal Welsh College of Music and Drama.

Made up of a global network of specialist theatre makers who are interested in the unlimited possibilities of technology in design, OISTAT (or the ‘Organisation Internationale des Scénographes, Techniciens et Architectes de Théâtre’) turns 50 this year. To mark the occasion, the city of Cardiff was chosen to host a week of public celebratory activities and events, research symposiums and keynotes, workshops and performances, with delegates flying into the city from all over the world. The celebrations are designed to share innovations, encourage experimentation and promote international collaborations in live performance across the globe.

The week-long event culminates in a presentation from innovative Welsh theatre company Theatr na nÓg who will perform a short scene from their award-winning play Eye of The Storm.

Written by Artistic Director Geinor Styles and Grammy Award winning musician Amy Wadge (best known for writing Thinkin’ Out Loud with Ed Sheeran), Eye of The Storm is a thrilling musical adventure aimed at young audiences which champions alternative energies and women’s achievements in STEM subjects. It tells the story of Emmie, a young carer with a knack for science, who dreams of escaping her responsibilities in rural Wales to become a storm chaser America. For a school project she comes up with the idea of harnessing the power of tornados to create an alternative energy source and in a spectacular finale the company produce an artificial tornado live on stage.

Following Theatr na nÓg’s excerpt from the play, several teams of technically adept stage design students will present live demonstrations of their answer to the question of how to create a real tornado in front of an audience in a theatre setting. Each team will have been working on the problem all week, using a variety of chemical and physical techniques under expert leadership of Sean Crowley, Head of Design at the Royal Welsh College of Music and Drama.

OISTAT@50 takes place at the RWCMD from the 27th August – 1st September 2018, with Theatr na nÓg’s tornado presentation taking place at 6pm on 1st of September.

Take a look at cardiffoistat50.com for more information, or visit theatr-nanog.co.uk/eye-storm for Eye of The Storm 2019 UK tour news.

Image: 

Mae Storm ar y Ffordd! Mae Amy Wadge, enillydd gwobr Grammy yn ôl i ddatblygu sioe gerdd boblogaidd Theatr na nÓg, Eye of the Storm.

Mae cynlluniau cyffrous ar y gweill! Byddwn yn gweithio gyda'r fenyw hyfryd hon eto - yr enillydd gwobr Grammy, Amy Wadge - i ddatblygu ein sioe gerdd boblogaidd Eye of the Storm.

Watch the Eye of the Storm Trailer from theatr na nOg on Vimeo.

Diolch yn fawr i PRS Foundation am wneud y gwaith gwefreiddiol hwn yn bosibl.

Yr enillydd Grammy Amy Wadge yn un o gyfansoddwyr caneuon cyfoes mwyaf toreithiog y DU. Mae llwyddiant mwyaf nodedig Amy hyd yn hyn o ganlyniad i'w phartneriaeth ysgrifennu hirsefydlog gydag Ed Sheeran. Cân Amy ac Ed, Thinking Out Loud, oedd y drydedd sengl oddi ar ail albwm Sheeran, a enwebwyd teirgwaith am Grammy, sef X (Multiply). Aeth i Rhif 1 yn Siart y DU ym mis Tachwedd 2014 ar ôl treulio 19 wythnos yn y 40 uchaf, gan dorri'r record ar gyfer y daith hiraf erioed i'r brig. Yn agosach at adref, mae Amy wedi ennill yr Artist Benywaidd Gorau yng Ngwobrau Cerddoriaeth Cymru ddwywaith, y tro cyntaf wrth drechu Charlotte Church a'r ail ar y blaen i Cerys Matthews. Yn fwy diweddar mae hi wedi hudo cynulleidfaoedd teledu gyda'i thrac sain swynol ar gyfer drama'r BBC, Un Bore Mercher.

Diolch i arian Beyond Borders gan Ymddiriedolaeth PRS, bydd Theatr na nÓg ac Amy Wadge yn dod ynghyd unwaith eto, i greu rhagor o gyfansoddiadau iasol ar gyfer eu sioe gerdd arobryn, teimladwy am freuddwydion gofalwr ifanc am ddianc o Gymru wledig a chroesi'r Iwerydd i ddilyn y stormydd yng Nghanolbarth Gorllewin America.

Ar ôl cael ei pherfformio am y tro cyntaf yn ystod hydref 2017, cafodd Eye of the Storm glod mawr gan y beirniaid ac enillodd y Sioe Orau i Blant a Phobl Ifanc yng Ngwobrau Theatr Cymru.

Recordiwyd trac sain Eye of the Storm gwreiddiol Amy Wadge ar albwm CD argraffiad cyfyngedig sydd ar gael gan Theatr na nÓg, neu fel arall, gallwch lawrlwytho'r traciau ar iTunes ac Amazon.

Dilynwch ni ar facebook, twitter ac Instagram neu ymunwch â'n rhestr bostio i gael y newyddion o'r tu ôl i'r llenni wrth i'r sioe ddatblygu ac am ddyddiadau teithio yn y dyfodol.

Image: 

Storm’s A-Brewin’! Grammy award-winning Amy Wadge is back to develop Theatr na nÓg hit musical Eye of the Storm.

Exciting plans are in the pipeline. We’ll be working with this lovely lady again - Grammy Award winning Amy Wadge - to develop our hit musical Eye of the Storm.

Watch the Eye of the Storm Trailer from theatr na nOg on Vimeo.

A big thank you goes to the PRS Foundation for awarding the Beyond Borders funding that will make this possible.

Grammy winner Amy Wadge is one of the UK’s most prolific contemporary songwriters. Amy’s most notable success to date comes from her long established writing partnership with Ed Sheeran. Amy and Ed’s track Thinking Out Loud was the third single from Sheeran’s second album, the triple Grammy nominated X (Multiply). It went to No. 1 in the UK chart in November 2014 after spending 19 weeks in the Top 40, breaking the record for the longest ever ascent to the peak position. Closer to home, Amy has twice won Best Female Artist at the Welsh Music Awards, the first time ahead of Charlotte Church and the second ahead of Cerys Matthews. More recently she has enchanted TV audiences with her haunting soundtrack to the BBC Drama Keeping Faith.

Thanks to Beyond Borders funding from the PRS Foundation, Theatr na nÓg and Amy Wadge will be joining forces once more, to create more spine-tingling songwriting for their award-winning, soulful musical about a young carer’s dreams of escaping rural Wales and crossing the Atlantic to become a storm-chaser in Mid West America.

After premiering in Autumn 2017, Eye of the Storm reached critical acclaim and scooped Best Show for Children and Young People at the Wales Theatre Awards.

Amy Wadge’s original Eye of the Storm soundtrack was recorded on a limited edition CD album available from Theatr na nÓg, or alternatively you can download the tracks on iTunes and Amazon.

Follow us on facebook, twitter and Instagram or join our mailing list to catch behind the scenes action of how the show develops and keep in the loop with future tour dates.

Image: 

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Download our app

Download our creative learning app for the classroom and home!

Download on the App storeGet it on Google play

From our blog