Languages

Goleuo'r Ffordd

Dwi wastod yn rannu fy mlwyddyn o waith yn Theatr na nÓg mewn i dri cyfnod penodol. Mae fe’n gyfle i fi cymryd anadl ac I ail-ddechrau bron a bod. Saib fach.
Yr un cyntaf yw dechrau'r flwyddyn galendr Ionawr 1af, a'r ail yw Ebrill, dechrau'r flwyddyn ariannol, a'r trydydd Medi, dechrau'r tymor ysgol.
Doedd eleni ddim yn wahanol - os rhywbeth, mae'r cyfnodau hyn yn fwy eglur a phendant nag erioed.
Ym mis Ionawr ar ddechrau 2020, roeddwn yn llunio cynllun ar gyfer ein Hadolygiad Buddsoddi. Roeddwn eisoes wedi dechrau mireinio ac ailffocysu ein pwrpas gyda sgyrsiau gyda'n partneriaid yn hydref 2019.
Roeddwn yn edrych ar ail-werthuso ein hamcan i sicrhau ein bod o fudd i'n cymunedau. Roedd hi’n amser cyffrous.
Yna Stop. Mis Mawrth wrth i'r holl theatrau gau ildion ni i ein cartefi ac ein stafelloedd zwm.
Dwi’n cofio pan ddechreuais I yn fy swydd cyngor ges i gan gan gyfrifydd wrth wynebu argyfwng, peidiwch byth â chau y siop, daliwch ati i weithio, daliwch ati os fedrwch chi. “Keep the light on.”
Felly ym mis Ebrill, fe wnaethom sefydlu cynllun ar gyfer Covid gyda thri prif blaenoriaeth: - Cefnogi gweithwyr llawrydd; Cefnogi lleoliadau a chefnogi ein cynulleidfa ysgol.
Roedd pob blaenoriaeth o fudd i'w gilydd, ac yn unol â'n cynllun Adolygiad Buddsoddi.
Ers mis Mawrth rydym wedi cynhyrchu 14 o gynyrchiadau yn Gymraeg, Saesneg, Bahasar - ar-lein ac ar y radio.
Rydym ar hyn o bryd yn datblygu 6 chynhyrchiad newydd - Yn amrywio o berfformiadau ar-lein, radio, a pherfformiadau byw.
Nawr rydym ni wedi cyrraedd mis Medi - y flwyddyn ysgol newydd lle byddem ni yn ol yr arfer yn creu cynhyrchiad theatr byw ar gyfer 5,000 o blant ysgol. Yn lle hyn, rydym wedi addasu. Cynhyrchu nid un perfformiad byw ond tair gyfres drama radio i blant, nid yn unig yn ein hardal ond ledled Cymru, gyda’r potensial i ddarlledu yn yr Alban ac ar y World Service.
Mae Covid wedi cyflyrru ni i addasu, i fentro, i roi cynnig ar bethau, i ymgysylltu â grwpiau amrywiol a chynulleidfaoedd newydd.
Rydym wedi dysgu a datblygu cymaint yn ystod y 6 mis diwethaf. Rydym wedi profi ffyrdd newydd o weithio, wedi trafod ein weledigaeth artistig gyda grwpiau gwahanol. Mae wedi ail-agor ein llygaid a'n meddyliau i'r hyn sy'n bosibl.
Mewn blwyddyn nodweddiadol, rwy'n amau a fyddem wedi cael yr amser neu o bosib y dewrder i fentro. Rwy'n credu ein bod ar lwyfan cryfach i edrych y tu hwnt i'r pandemig a delio â’r heriau mwy sylweddol sydd o'n blaenau.
Rwy'n hynod ddiolchgar i'r tîm yn Theatr na nÓg, y staff a'n bwrdd o ymddiriedolwyr ymroddedig; I'r theatrau a chanolfannau sydd wedi cefnogi ein cynlluniau Newydd; I'n cynulleidfaoedd sydd wedi parhau i'n cefnogi Ac yn arbennig i'r gweithwyr llawrydd gwych sydd wedi ein bywiogi a goleuni’r ffordd i ni gyda syniadau gwych a dyfeisgar
Diolch o galon.
Geinor Styles
Cyfarwyddydd Artistig

Time and Tide

I have always seen my working year at Theatr na nÓg with three specific times to reflect and refresh. Almost like I have three moments to make it back to shore after being out at sea. The first one is the beginning of the calendar year January 1st, the second being April, the beginning of the financial year, and the third September, the beginning of the school term. This year has been no different – if anything these three lines in the sand have been more distinct than ever.
In January at the start of 2020, I was formulating a plan for our investment Review. I had already begun refining and refocussing our purpose with conversations with our partners in the autumn of 2019. I was looking at re-evaluating our objective to ensure that we are benefitting our communities. It was an exciting time.
Then Stop. Batten down the hatches, as all the theatres closed.
I was once given advice by an accountant when faced with an emergency, never close up shop, keep working, keep going if you can.
So in April, we established a plan for Covid with 3 main priorities:- Support freelancers; venues and our school audience.
Each focus benefitted each other, and interestingly it was in line with our plan for our investment Review.
Since March we have produced 14 productions in Welsh, English, Bahasar - online and on radio.
We are developing 6 new productions – Varying from online, radio, installation and live performances.
Now we see ourselves in September – the new school year wherein ordinary times we would have created a live theatre production for nigh on 5,000 school children. Instead, we have adapted. Producing not one live theatre performance but three radio drama series for children, not only in our area but throughout Wales, and with the potential for broadcast in Scotland and on the World Service.
Covid has propelled us to adapt, to take risks, to try things out, to engage with diverse groups and new audiences. We have learnt and developed so much in the last 6 months. We have tested new ways of working, discussed our artistic output with diverse groups of people. Opened our eyes and our minds to what is possible. In a typical year, I doubt whether we would have had the time or possibly been bold enough to try. I believe it has put us on a stronger platform to look beyond the pandemic and deal with more significant challenges which lie ahead.
Although we may need a bigger boat.
I am incredibly grateful to the team at Theatr na nÓg, the staff and our committed board of trustees. To the venues who have supported our new plans. To our audiences who have continued to support us as we navigate unchartered seas together. And in particular to those fabulous freelancers who have buoyed us with wave after wave of brilliant and inventive ideas to take us forward.
Diolch o galon.
Geinor Styles
Artistic Director

pdf document: 

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Download our app

Download our creative learning app for the classroom and home!

Download on the App storeGet it on Google play

From our blog