Languages

Blog gan Daisy Williams – Gwirfoddolwraig sydd bellach yn Gynorthwyydd Cynhyrchu

Dechreuais ddethol drwy ffotograffau’r wythnos ddiwethaf, yn ceisio casglu’r goreuon ynghyd o’r holl bobl rwyf wedi cwrdd â nhw dros y tair blynedd a hanner diwethaf ac roedd yn anhygoel dod ar draws lluniau nad o’n i gwybod eu bod gen i hyd yn oed! Roedd un yn arbennig o’r cynhyrchiad cyntaf a welais gan Theatr na nÓg; ‘You Should Ask Wallace.’ Bryd hynny, roeddwn yn fyfyrwraig yn ystod fy wythnosau olaf ym Mhrifysgol Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin a fy narlithydd oedd yr hyfryd Ioan Hefin. Roedden ni’n ymarfer ar gyfer ein cynhyrchiad olaf, ac ar ddechrau’r ymarfer dywedodd Ioan; “Gadewch i ni beidio ag ymarfer yfory, beth am i chi i gyd ddod i ngwylio i’n perfformio drama un dyn yn lle?” (neu eiriau tebyg), a doedd yr un ohonom am wrthod y cynnig hwnnw.

Roedd y perfformiad yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, ble yr oedd penddelw newydd Wallace yn cael ei ddadorchuddio’r diwrnod hwnnw yng Ngardd Wallace, sef ble y gwnes i gwrdd â’r cymeriad gwych Alfred Russel Wallace. Teithiom drwy ei fywyd cynnar, ei anhoffter o’r ysgol a’i gariad at ddarganfod pethau yn y llyfrgell ar ei ben ei hun, cwrdd â Henry Walter Bates a dysgu sut i gasglu sbesimenau; trychfilod, bygs a phili-palaod, yna’r antur ar draws yr Amazon i greu un o’i gasgliadau pwysicaf. Cefais fy nghyfareddu.

Nawr, os wnaethoch chi gamu mewn i swyddfeydd na nÓg erioed, fe wyddoch os ddigwyddith unrhyw beth sy’n gyd-ddigwyddiad neu’n ffawd ei fod yn cael ei alw’n ‘sbwci’ ac yna treulir rhan helaeth o’r dydd yn siarad am ba mor ‘sbwci’ yw peth hwnnw. Wel, noson cyn y perfformiad, heb yn wybod i ba gwmni yr oedd Ioan yn perfformio iddo, roeddwn wedi e-bostio Geinor, Cyfarwyddwr Artistig na nÓg’s ynghylch gwirfoddoli (*ciw cerddoriaeth sbwci). Roeddwn wedi cwrdd â Geinor rai wythnosau ynghynt pan ddaeth i mewn i siarad am y cwmni ac am sioe yr oedd hi’n ei chyfarwyddo sef TOM the Musical…

Felly, wrth i mi gyrraedd y Gerddi’r bore hwnnw, dywedodd Ioan; “Mae yna rywun gen i sydd am gwrdd â chi,” (neu rywbeth tebyg, mae 4 blynedd ers i hyn ddigwydd felly dwi methu’r cofio’r union eiriau) ac ar ôl y perfformiad gwnes yn wir gwrdd â Geinor a’n Rheolwr Cynhyrchiad, Geraint.

Bythefnos yn ddiweddarach ron i yn y swyddfa! Wedi cyrraedd, a chael fy ngadael mewn, ron i wedi mynd heibio drysau cwmni theatr proffesiynol a doedden nhw heb amau ETO nad on i’n gwybod unrhyw beth. Dwi ddim yn gallu cofio’n iawn beth wnes i’n union yr wythnos honno, ond mae’n rhaid fy mod wedi gwneud rhywbeth yn gywir achos gofynnwyd i mi ddod yn ôl am rai dyddiau’r wythnos ganlynol. Yna digwyddodd y peth mwyaf cŵl erioed; ron i’n helpu gyda chlyweliadau TOM yn CMC. Nawr falle nad yw hyn yn swnio fel llawer, ond ar y pryd cael pas cefn llwyfan CMC a hebrwng actorion o bwynt A i bwynt B i’w clyweliadau oedd y peth mwyaf cŵl oedd wedi digwydd yn fy ngyrfa fer hyd hynny. Ar un pwynt, wrth i mi ddangos un person i mewn a pherson arall allan, ron i’n loetran y tu allan i’r ystafell glyweled, a wir i chi roedd y bachan oedd yn bloeddio canu ‘It’s Not Unusual’ yn anhygoel. Dwi methu cofio pwy oedd e, ond ron i jest yn gwybod os mai hyn oedd y safon yr oedd na nÓg yn anelu ato, fod hon am fod yn sioe epig.

Yna, roedd yn rhaid i mi adael er mwyn ennill bach o arian, a chefais swydd actio am rai wythnosau, ond ron i’n gwybod beth bynnag ddaw, (ac ron i’n perfformio ar y fferi rhwng Caergybi a Dulyn fel adlonwr plant ar y pryd), fy mod eisiau bod yn rhan o TOM the Musical mewn rhyw ffordd neu’i gilydd, a dwi’n credu fy mod i fyny at y pwynt hwnnw wedi llwyddo i guddio oddi wrth Geinor gymaint yr oeddwn yn caru Tom Jones. Dim ond tan 2 Medi 2015 y llwyddais i gadw’r gyfrinach fwy na thebyg, er, y diwrnod canlynol dechreuais weithio i’r cwmni.

Ron i wedi e-bostio Geinor rai wythnosau cyn fy mod i fod i ddychwelyd o Ogledd Cymru i ofyn a oedd angen unrhyw help ychwanegol arni yn y swyddfa, yna ar ôl i mi ddychwelyd ron i wedi treulio diwrnod yn rhedeg rownd Caerdydd yn dosbarthu fy CV mewn amrywiol siopau yn chwilio am swydd. Cefais alwad ffôn oddi wrth Geinor pan wnaeth hi gynnig swydd i mi yn y cwmni am ddau ddiwrnod yr wythnos. Ron i sefyll y tu allan i Crabtree & Evelynn ar y pryd a phe byddem wedi bod mewn ffilm, byddai’r camera wedi panio o fy wyneb uwchlaw fy mhen wrth i’r gerddoriaeth ddechrau ac i mi droelli yn fy unfan â’m breichiau’n lled agored gyda’r gwynt yn chwythu ’ngwallt yn ddramatig....Ta waeth, wnes i ddim troelli yn fy unfan ond we wyddoch beth sydd gen i, teimlais fel petai pwysau wedi eu codi oddi wrthyf, a bod fy nhroed yn y drws.

Gallaf ddweud hyn, sef bod ymuno â chwmni a bod y cynhyrchiad cyntaf rydych yn gweithio arno yn teithio’r DU yn dipyn o orchwyl, yn enwedig ymhlith y cast a’r tîm mwyaf talentog i mi gwrdd â hwy erioed, a minnau fel ategolyn yn y gornel. OND roedd gen i’r mentor mwyaf anhygoel, y disglair Sara Lewis! Roedd hi’n anhygoel. Dwi’n credu ei bod hi’n gallu dweud pan nad oedd cliw gen i beth oedd yn digwydd a byddai’n fy hebrwng i’r naill ochr i wneud jobyn bach hyfryd i ffwrdd o’r holl wallgofrwydd.

Yna, ym mis Ionawr 2016, sefydlom ni dîm Llysgennad Ifanc, sef un o’r pethau yr wyf fwyaf balch ohonynt yn ystod fy nghyfnod yn gweithio i na nÓg. Roedd yn gyfle i adael i bobl ifanc wirfoddoli a chychwyn arni yn y cwmni, fel yr oeddwn innau wedi’i wneud. Roedden nhw’n dechrau drwy ein helpu ni ar TOM, casglu data oddi wrth ein cynulleidfaoedd ac yna chwarae rôl yn ‘The Amazing Adventures of Wallace and Bates.’ Dros y tair blynedd diwethaf rydym wedi agor y drysau i ryw 60 o bobl ifanc drwy gynllun y Llysgennad Ifanc, ac rwy wrth fy modd clywed y diweddaraf am beth maen nhw wedi symud ymlaen ato nesaf.

Dwi mor ffodus o fod wedi bod yn rhan o na nÓg, gan ddechrau fel gwirfoddolwr ac yna dyfod yn aelod llawn amser o’r staff. Mae wedi bod yn hwyl, yn anodd ac yn ddryswch meddwl ar adegau ac rwyf wedi creu cysylltiadau a chyfeillgarwch oes. Mae’r Bwrdd wedi bod yn anhygoel o hyd, ynghyd â’r Llysgenhadon ac wrth gwrs y tîm craidd yn y swyddfa sydd wedi bod yn gweithio gyda fi bob dydd. Dwi wedi gwneud nifer o wahanol swyddi; dosbarthu ffurflenni, dod o hyd i ysgolion coll ar eu ffordd i’n sioeau, paneidiau o de dirifedi, mynd ar daith a hyd yn oed sefyll fel Rheolwr Llwyfan ar y funud olaf (mor cŵl yn fy marn i a dwi’n parhau i ymffrostio amdano heddiw a dweud y gwir).

O’r holl bobl dwi wedi gweithio â nhw, rhaid i mi ddiolch i Geinor yn arbennig. Diolch am ymddiried ynof yr holl flynyddoedd yn ôl ac am wneud yr alwad ffôn wnaeth newid fy mywyd yn llwyr yn llythrennol ar adeg pan nad oeddwn yn siŵr ymhle yr oeddwn yn ffitio yn y diwydiant hwn.

Ta waeth, er fy mod yn gadael ddiwedd y mis, nid ‘hwyl fawr’ dwi’n ei ddweud ond ‘wela’i chi’n fuan’. Chi’n gweld, mae’n rhaid iddyn nhw fy ngadael yn ôl, dim ond fi sy’n gwybod ble dwi wedi cuddio’r camerâu...

Image: 

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Download our app

Download our creative learning app for the classroom and home!

Download on the App storeGet it on Google play

From our blog