Languages

Stori Christophe

Gan Daisy Williams

Let this song forever guide you
Through the world beyond this bay
I will never forget you
Though you will be far away...

Yr wythnos ddiwethaf, cafodd Theatr na nÓg y pleser o gydweithio â dosbarthiadau blwyddyn 4, Ysgol Iau Llangewydd wrth iddynt ddechrau edrych ar eu thema ar gyfer y tymor hwn, sef ‘Perthyn.’ Pan glywais y gair yn ôl ym mis Rhagfyr, roedd llawer o bethau yn mynd trwy fy meddwl; cymdeithas, cartref, gwlad. . . Mae’r cysyniad o berthyn yn un personol ond gall hefyd gynrychioli’r gymdeithas ehangach mewn trafodaeth, yn enwedig ar hyn o bryd.

Canolbwynt y prosiect hwn yn Ysgol Llangewydd oedd un disgybl rwyf am ei alw’n Christophe a’i gysylltiad ef â’r gair.

Mae Christophe yn 8 mlwydd oed, yn byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr gyda’i fam, ei dad a’i frodyr a’i chwiorydd. Mae wrth ei fodd yn mynychu Ysgol Iau Llangewydd. Ei hoff bwnc yw Mathemateg, mae’n chwaraewr pêl-droed brwd ac fel y mwyafrif o blant ei oed, mae’n mwynhau ei Xbox. Mae’n fachgen direidus sydd bob amser â gwên ar ei wyneb. Cefais y pleser o gerdded i mewn i’w ddosbarth un diwrnod lle yr oedd ef a’i ffrind yn rhedeg o ambell yr ystafell mewn wigiau golau a ffrogiau mawr (lle y daethant o hyd iddynt, dydw i ddim yn gwybod.)

O holl ddisgyblion blwyddyn 4, pam adrodd stori Christophe? Mae Christophe yn ffoadur. Cafodd ei eni yn Syria.

Dydw i ddim am adrodd stori ei fywyd wrthych yma ond rwyf am sôn am y prosiect yr ysbrydolodd a sut gwnaeth Theatr na nÓg gefnogi ei ffrindiau a’i gyd-ddisgyblion i ddod â’r prosiect yn fyw. Yn ystod yr wythnos, bûm yn dysgu, trafod ac yn dramateiddio ei daith o Syria, trwy Dwrci i Lundain a’r modd y daeth i Ben-y-bont. Ar ddiwedd yr wythnos, perfformiwyd y ddrama i rieni a chyfoedion.

Drwy adrodd ei stori, cafodd plant blwyddyn 4 eu hannog i archwilio’u perthnasau hwy â’r gair ‘Cartref.’ I ddechrau, dechreuwyd â phethau fel ‘Xbox’, ‘fy mam sy’n mynd ar fy nerfau’ ac yn rhyfedd ddigon. . . ‘sleim’. Wrth i’r wythnos fynd rhagddi, cafwyd newid agwedd. Defnyddiwyd geiriau llawer mwy haniaethol fel ‘cariad,’ ‘diogelwch’ a ‘theulu.’ Cafod y plant eu hatgoffa, drwy gydol y prosiect i feddwl am eu geiriau, ynghylch yr hyn oedd yn bwysig iddynt fel bod modd iddynt ddychmygu sut deimlad yw gadael cartref, gwlad, Xbox, teulu, llyfrau neu ddillad a theithio miloedd o filltiroedd i ffwrdd i le diogel.

Er mwyn dyfeisio’r ddrama, dechreuwyd rhannu stori Christophe i rannau allweddol gan wneud golygfeydd byrfyfyr mewn grwpiau. Bûm yn dysgu caneuon a gafodd eu defnyddio trwy’r ddrama er mwyn ein cynorthwyo i symud o wahanol gyfnodau a’n hatgoffa o’r neges, “Let this song forever guide you, through the world, beyond this bay…” Gwnaethom hefyd ddysgu peth Arabeg gan gynnwys y Gymraeg yn y geiriau wrth i ni weld Christophe yn teithio ar draws y byd.

Er mwyn dwyn y stori i ben, penderfynodd y plant ddod â’r gynulleidfa yn ôl i’r presennol - i’r modd y mae Christophe wrth ei fodd yn byw ym Mhen-y-bont, yn mwynhau’r ysgol a chwarae y tu allan - rhywbeth na allai ei wneud. Cafodd ei groesawu drwy ganu emyn Cymreig i’r geiriau:

Welcome to our home
We hope you like it here
And that you feel safe
While we are near…

Download our app

Download our creative learning app for the classroom and home!

Download on the App storeGet it on Google play

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.