Languages

Stori Christophe

Gan Daisy Williams

Let this song forever guide you
Through the world beyond this bay
I will never forget you
Though you will be far away...

Yr wythnos ddiwethaf, cafodd Theatr na nÓg y pleser o gydweithio â dosbarthiadau blwyddyn 4, Ysgol Iau Llangewydd wrth iddynt ddechrau edrych ar eu thema ar gyfer y tymor hwn, sef ‘Perthyn.’ Pan glywais y gair yn ôl ym mis Rhagfyr, roedd llawer o bethau yn mynd trwy fy meddwl; cymdeithas, cartref, gwlad. . . Mae’r cysyniad o berthyn yn un personol ond gall hefyd gynrychioli’r gymdeithas ehangach mewn trafodaeth, yn enwedig ar hyn o bryd.

Canolbwynt y prosiect hwn yn Ysgol Llangewydd oedd un disgybl rwyf am ei alw’n Christophe a’i gysylltiad ef â’r gair.

Mae Christophe yn 8 mlwydd oed, yn byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr gyda’i fam, ei dad a’i frodyr a’i chwiorydd. Mae wrth ei fodd yn mynychu Ysgol Iau Llangewydd. Ei hoff bwnc yw Mathemateg, mae’n chwaraewr pêl-droed brwd ac fel y mwyafrif o blant ei oed, mae’n mwynhau ei Xbox. Mae’n fachgen direidus sydd bob amser â gwên ar ei wyneb. Cefais y pleser o gerdded i mewn i’w ddosbarth un diwrnod lle yr oedd ef a’i ffrind yn rhedeg o ambell yr ystafell mewn wigiau golau a ffrogiau mawr (lle y daethant o hyd iddynt, dydw i ddim yn gwybod.)

O holl ddisgyblion blwyddyn 4, pam adrodd stori Christophe? Mae Christophe yn ffoadur. Cafodd ei eni yn Syria.

Dydw i ddim am adrodd stori ei fywyd wrthych yma ond rwyf am sôn am y prosiect yr ysbrydolodd a sut gwnaeth Theatr na nÓg gefnogi ei ffrindiau a’i gyd-ddisgyblion i ddod â’r prosiect yn fyw. Yn ystod yr wythnos, bûm yn dysgu, trafod ac yn dramateiddio ei daith o Syria, trwy Dwrci i Lundain a’r modd y daeth i Ben-y-bont. Ar ddiwedd yr wythnos, perfformiwyd y ddrama i rieni a chyfoedion.

Drwy adrodd ei stori, cafodd plant blwyddyn 4 eu hannog i archwilio’u perthnasau hwy â’r gair ‘Cartref.’ I ddechrau, dechreuwyd â phethau fel ‘Xbox’, ‘fy mam sy’n mynd ar fy nerfau’ ac yn rhyfedd ddigon. . . ‘sleim’. Wrth i’r wythnos fynd rhagddi, cafwyd newid agwedd. Defnyddiwyd geiriau llawer mwy haniaethol fel ‘cariad,’ ‘diogelwch’ a ‘theulu.’ Cafod y plant eu hatgoffa, drwy gydol y prosiect i feddwl am eu geiriau, ynghylch yr hyn oedd yn bwysig iddynt fel bod modd iddynt ddychmygu sut deimlad yw gadael cartref, gwlad, Xbox, teulu, llyfrau neu ddillad a theithio miloedd o filltiroedd i ffwrdd i le diogel.

Er mwyn dyfeisio’r ddrama, dechreuwyd rhannu stori Christophe i rannau allweddol gan wneud golygfeydd byrfyfyr mewn grwpiau. Bûm yn dysgu caneuon a gafodd eu defnyddio trwy’r ddrama er mwyn ein cynorthwyo i symud o wahanol gyfnodau a’n hatgoffa o’r neges, “Let this song forever guide you, through the world, beyond this bay…” Gwnaethom hefyd ddysgu peth Arabeg gan gynnwys y Gymraeg yn y geiriau wrth i ni weld Christophe yn teithio ar draws y byd.

Er mwyn dwyn y stori i ben, penderfynodd y plant ddod â’r gynulleidfa yn ôl i’r presennol - i’r modd y mae Christophe wrth ei fodd yn byw ym Mhen-y-bont, yn mwynhau’r ysgol a chwarae y tu allan - rhywbeth na allai ei wneud. Cafodd ei groesawu drwy ganu emyn Cymreig i’r geiriau:

Welcome to our home
We hope you like it here
And that you feel safe
While we are near…

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Download our app

Download our creative learning app for the classroom and home!

Download on the App storeGet it on Google play

From our blog