Languages

Cast Announced – Eye of the Storm at SPARK Festival, Hong Kong

Here are the talented bunch of actors and musicians who will be bringing our award-winning musical Eye of the Storm to life in Hong Kong.

Some familiar faces in there and some new folks we can’t wait to work with.

Read their full bios here:

Image: 

Cyhoeddiad Cast - Eye of the Storm yng Ngwyl SPARK, Hong Kong

Dyma’r criw talentog o actorion a cherddorion a fydd yn cyflwyno’r sioe gerdd lwyddiannus, Eye of the Storm yn Hong Kong.

Mae rhai wynebau cyfarwydd a rhai wynebau newydd y gallwn ni ddim aros i gael cydweithio â hwy.

Darllenwch eu bywgraffiadau llawn yma.

Image: 

Operation Julie – The drugs bust in rural 1970s Wales that shook the world

This is the kind of story that you’ve already heard whispers of.

This is the kind of story you can’t really believe happened. But you’ll talk to people about it and they’ll remember. They’ll know people who were there.

It’s a story that has grown beyond itself until the lines between truth and legend have blurred. A story that gripped village gossips and worldwide media alike.

If you’re fresh to this tale, let us start by telling you the facts.

The Facts

Operation Julie was the name given to one of the biggest undercover drugs operations in UK history, with 11 police forces and over 800 officers working throughout the mid-seventies.

It’s an investigation that started with a fatal car accident in Machynlleth which delivered an unexpected lead, and ended with an internationally co-ordinated drugs bust on 26 March 1977 during which 120 people were arrested across Wales, England and France.

The haul was staggering. There was enough LSD to reach a street value of £570 million today - the operation removed 90% of LSD from the UK market, causing it to rocket to 5 x its pre-1977 street price.

And the operation’s focus? The rural hillsides of west Wales.

But… here’s the really interesting bit. There’s more to this story than the facts.

It’s also about one man’s evangelical drive to transform human consciousness. It is about extraordinary people in unexpected places. It is about an operation that changed British policing forever. It is about mistaken identities, misleading conclusions and comic timing.

Theatr na nÓg are delighted to be working with Aberystwyth Arts Centre to bring a raucous prog-rock infused re-telling of Operation Julie to life. We'll be premiering the story at its place of origin, Tregaron, as part of the fringe events at the National Eisteddfod of Wales in 2020.

Join our mailing list to keep in the loop and for opportunities to contribute to the making of one of our most ambitious projects yet.

Image: 

Operation Julie - Yr achos cyffuriau yng nghefn gwlad Cymru yn y 70au a shiglodd y byd

Dyma’r fath o stori yr ydych eisoes wedi clywed sibrydion amdani.

Dyma’r fath o stori na fyddwch yn gallu credu ei bod erioed wedi digwydd. Ond byddwch yn siarad â phobl amdani a byddant yn cofio. Byddant yn adnabod pobl a oedd yno.

Mae’n stori sydd wedi esblygu y tu hwnt i bob dirnadaeth ac mae’r ffiniau rhwng y gwirionedd a’r hyn sy’n chwedloniaeth yn rhai amwys. Mae’n stori a gadwodd dafodau’r ardal leol yn brysur, yn ogystal â’r wasg fyd-eang.

Os nad ydych wedi clywed yr hanes, dewch i ni ddechrau drwy adrodd y ffeithiau.

Y Ffeithiau

Operation Julie oedd yr enw a roddwyd ar un o’r gweithrediadau cyffuriau, cudd mwyaf a welodd y DU erioed. Roedd heddluoedd o 11 llu a dros 800 swyddog yn gweithio ar yr achos yng nghanol y saithdegau.

Dechreuodd yr ymchwiliad yn sgil damwain car angheuol ym Machynlleth a roddodd abwyd annisgwyl i’r heddlu a daeth i ben mewn gweithrediad cyffuriau a gydlynwyd ar 26 Mawrth 1977 pan gafodd 120 o bobl eu harestio ledled Cymru, Lloegr a Ffrainc.

Roedd y llwyth cyffuriau y daethpwyd ar ei draws yn anhygoel. Canfuwyd LSD a allai gael ei werthu ar y stryd heddiw am 3570 miliwn. Yn sgil y gweithrediad, tynnwyd 90% o’r LSD o farchnad y DU a achosodd hyn i bris y cyffur esgyn i bum gwaith ei werth stryd cyn 1977.

Ble roedd canolbwynt y gweithrediad? Bryniau gwledig gorllewin Cymru.

Ond… a dyma’r hyn sydd wir yn ddiddorol; mae mwy i’r stori hon na’r ffeithiau’n unig.

Mae’n hanes am ysfa efengylaidd un dyn i drawsffurfio’r ymwybyddiaeth ddynol. Mae’n hanes am bobl eithriadol mewn mannau annisgwyl. Mae’n hanes am weithrediad a drawsnewidiodd blismona Prydeinig am byth. Mae’n hanes am gamsyniadau hunaniaeth, canfyddiadau camarweiniol ac amseru comig.

Mae Theatr na nÓg yn falch i fod yn cydweithio â Chanolfan y Celfyddydau yn Aberystwyth er mwyn cyflwyno’r perfformiad prog-rock, croch hwn o hanes Operation Julie. Cadwch olwg allan ar gyfer ein digwyddiad agoriadol arbennig yn Nhregaron, tarddle’r hanesyn a bydd y digwyddiad yn rhan o ddigwyddiadau ymylol Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn 2020.

Image: 

Charlotte a'r Cawr

Mae aelodau Ysgol Berfformio Soar wedi bod yn gweithio’n galed dros y tymor diwethaf i ddod a sgript Geinor Styles o ‘Charlotte a’r Cawr’ yn fyw! Mae’r grŵp yn cynnwys cymysgedd o blant o 5-12 mlwydd oed oedd wedi gweithio’n frwdfrydig fel cwmni i greu'r ddrama 40 munud llawn golygfeydd, dawnsio a chlipiau ffilm creuwyd y plant eu hunan ymlaen llaw.

Mae’r stori yn dilyn hanes Charlotte Guest nôl yn yr 19eg ganrif. Roedd Charlotte yn ymwybodol o ba mor bwysig oedd addysg a’u pwer i ‘ddangos y Byd mewn ffordd wahanol,’ Roedd Charlotte yn benderfynol o adeiladu ysgol ar gyfer y plant oedd yn gweithio yn y stablau i alluogi nhw i dderbyn addysg. Ond mae’r plant yn y ddrama yn poeni am golli arian am eu teuluoedd ac yn gosod allan i berswadio Charlotte nad oes angen iddyn nhw fynd i’r ysgol, a bod nhw’n gallu dychmygu a chreu’n barod. Maen nhw’n penderfynu adrodd storiâu’r Mabinogi iddi ac ar ôl dadlau dros eu hoff un, mae’r plant yn dewis adrodd hanes ‘Culhwch ac Olwen’.

Roedd Charlotte yn ieithydd o fry felly pan cyrhaeddodd hi Gymru, roedd hi’n benderfynol o ddysgu Cymraeg. Caniataodd hyn iddi allu cyfieithu storiâu’r Mabinogi i Saesneg yn 1838, ac rydym ni fel cynulleidfa yn rhannu’r foment lle mae Charlotte yn clywed y chwedlau am y tro cyntaf gan y plant.

Es i i Theatr Soar i gefnogi’r grwp gyda’r set a gwisgoedd. Roedd hi’n brofiad gwych gweithio gyda Emma, Mirain ar blant i greu drama mor lliwgar â chyffrous. Ar noson y sioe roedd pawb yn aros ar bwys organ Soar cyn dringo’r grisiau i berfformio i’w rhieni. Sibrydodd un o’r aelodau ieuengaf i fi cyn dechrau; “Fi’n mooooor ecseited,” yn troi’n goch!

Roedd hi’n hyfryd gweld y plant i gyd gyda’r un teimlad o gyffro, yn barod i berfformio a trio’u gorau. Mae’n wirioneddol yn dyst i ba mor galed y mae’r grŵp yn gweithio trwy gydol y flwyddyn i hybu hyder y plant.

Rhaid i fi ddiolch i bawb yn theatr Soar am y croeso cynnes, a dwi’n edrych ymlaen at weld pa fath o gynyrchiadau bydden nhw’n creu yn y dyfodol!

Image: 

Charlotte a'r Cawr - Charlotte and the Giant

Ysgol Berfformio Soar’s members have been working hard over the past term to bring Geinor Style’s script of ‘Charlotte and the Giant’ to life! The group includes a mixture of children from 5-12 years old, and they all worked enthusiastically as a company to create this 40-minute piece full of scenes, dancing and video clips all produced by them before-hand.

The story follows Charlotte Guest back in the 19th century. Charlotte knew how important education was saying that it ‘shows the world in a different light,’ and she was determined to build a school for the children that worked in the stables so that they could have an education. But the children in the play worry about losing money for their family and set out to persuade Charlotte that they don’t need to go to school and show that they can already create and have big imaginations. They decide to tell her the stories from the Mabinogi, and after debating over their favourite tales they decide to perform the tale of ‘Culhwch and Olwen.’

When Charlotte arrived in Wales she could already speak 7 languages, but then she also decided to learn Welsh. This allowed her to be able to translate the Mabinogi into English beginning in 1838, and we as an audience see the moment Charlotte hears them for the first time.

I was at Theatre Soar to help with the set and costumes. It was great experience working with Emma, Mirain and the children to make this production as colourful and exciting as possible. The evening of the show arrived, and I was waiting with the cast back stage ready to give them the go ahead to start the show when one of the youngest members whispered to me “I am soooooo excited,” turning almost red in the face as she did so. It was so lovely see them all with this reaction, so ready to perform and give it their best. It is truly a testament to how hard the group works throughout the year to build their confidence.

I have to thank everyone at Theatre Soar for the warm welcome, and I really look forward to seeing what other projects they produce over the next few months.

Image: 

Hong Kong Youngsters Learn Computer Science Skills as Successful Welsh collaboration goes Overseas

The innovative school’s outreach programme Technocamps have announced that they’ll be reuniting with Theatr na nÓg for a collaborative project in Hong Kong this January as part of the SPARK Festival.

Since their establishment in 2003, the Technocamps team have delivered workshops in programming, games development, robotics, coding and app development to more than 45,000 young people in Wales. January 2019 sees them taking their reputation for inspiring young minds across the globe, with a special project based alongside the Asian Premiere of Theatr na nÓg’s award-winning Welsh musical Eye of the Storm.

Winner of Best Show for Young People at the 2018 Wales Theatre Awards, Eye of the Storm is set in the Welsh Valleys and tells the story of Emmie, a young carer who invents an artificial tornado to generate renewable energy. The hit show boasts a toe-tapping soundtrack written by the prolific and hugely talented songwriter Amy Wadge, best known for her Grammy Award winning song Thinking Out Loud (co-written with Ed Sheeran) and recent BAFTA Award for her music in hit TV series Keeping Faith.

The initial collaboration started back in 2017 when Theatr na nÓg began to look at ways to create genuinely engaging curriculum-based resources for teachers and primary school children to sit alongside a seven-week run of the musical in Swansea’s Dylan Thomas Theatre and Taliesin Arts Centre. Working with the experts at Technocamps, they were able to develop a creative approach to teaching the science of extreme weather. Through a series of bold and exciting workshops, Technocamps encouraged children to think outside the box, an attitude to learning underpinned by the notion that “for artists, scientists and programmers alike, creativity is crucial”.

Professor Faron Moller, Director of Technocamps and Professor of Computer Science at Swansea University commented that “bringing together computational thinking and creativity is a key element to motivate and inspire well-rounded young people who will become the innovators of tomorrow. Collaborating with Theatr na nÓg has enabled Technocamps to develop and deliver workshops which are not just hands-on and inspiring but packed full of creative thinking!”

In January the team aim to recreate 2017s success in Welsh schools with Hong Kong school children during SPARK Festival, honing skills on computational thinking and teaching concepts like centrifugal force and Bernoulli’s Principle through engaging interactive demonstrations, experiments and thought-provoking conversations.

Technocamps and Theatr na nÓg set off for Hong Kong this January, where Eye of the Storm will be performed at Tai Kwun, Hong Kong’s centre for heritage and arts between 18 – 20 January 2019.

More information can be found on the festival website: britishcouncil.hk/spark

Image: 

Pobl Ifanc Hong Kong yn Dysgu Sgiliau Cyfrifiadureg wrth i Gydweithrediad Llwyddiannus yng Nghymru yn Teithio Dramor

Mae rhaglen allgymorth ysgolion arloesol Technocamps wedi cyhoeddi y byddant yn ailymuno gyda Theatr na nÓg ar gyfer prosiect cydweithredol yn Hong Kong ym mis Ionawr fel rhan o'r Gŵyl SPARK.

Ers eu sefydlu yn 2003, mae'r tîm Technocamps wedi cyflwyno gweithdai mewn rhaglennu, datblygu gemau, roboteg, codio a datblygiad apiau i fwy na 45,000 o bobl ifanc yng Nghymru. Mae Ionawr 2019 yn eu gweld yn cael eu henw da am ysbrydoli meddyliau ifanc ar draws y byd, gyda phrosiect arbennig wedi'i seilio ochr yn ochr â Premiere Asiaidd o sioe gerddorol Gymreig Theatr na nÓg, sef Eye of the Storm.

Enillydd Sioe Gorau i Bobl Ifanc yng Ngwobrau Theatr Cymru 2018, mae Eye of the Storm wedi'i osod yng Nghymoedd Cymru ac yn adrodd hanes Emmie, gofalwr ifanc sy'n dyfeisio tornado artiffisial i gynhyrchu ynni adnewyddadwy. Mae'r sioe yn cynnwys trac-sain arbennig a ysgrifennwyd gan y cyfansoddwr talentog Amy Wadge, sy'n adnabyddus am ei gân a enillodd gwobr Grammy, sef Thinking Out Loud (wedi'i gyd-ysgrifennu ag Ed Sheeran) a gwobr BAFTA ddiweddar am ei cherddoriaeth mewn cyfres deledu Keeping Faith.

Dechreuodd y cydweithrediad cychwynnol yn ôl yn 2017 pan dechreuodd Theatr na nÓg edrych ar ffyrdd i greu adnoddau cwricwlaidd sy'n wirioneddol ddeniadol ar gyfer athrawon a phlant ysgol gynradd i eistedd ochr yn ochr â saith wythnos o'r sioe gerdd yn rhedeg yn Theatr Dylan Thomas Abertawe a Chanolfan Gelfyddydau Taliesin. Gan weithio gyda'r arbenigwyr yn Technocamps, roeddent yn gallu datblygu ymagwedd greadigol tuag at addysgu y gwyddoniaeth tu ôl tywydd eithafol. Drwy gyfres o weithdai uchelgeisiol a chyffrous, fe wnaeth Technocamps annog plant i feddwl y tu allan i'r bocs, agwedd tuag at ddysgu a ategir gan y syniad bod "ar gyfer artistiaid, gwyddonwyr a rhaglenwyr, mae creadigrwydd yn hanfodol".

Dywedodd yr Athro Faron Moller, Cyfarwyddwr Technocamps ac Athro Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Abertawe fod "dod â meddwl cyfrifiadurol a chreadigrwydd at ei gilydd yn elfen allweddol i ysgogi ac ysbrydoli pobl ifanc a fydd yn dod yn arloeswyr yfory. Mae cydweithio â Theatr na nÓg wedi galluogi Technocamps i ddatblygu a chyflwyno gweithdai sydd nid yn unig yn ymarferol ac yn ysbrydoli, ond yn llawn meddwl creadigol! "

Ym mis Ionawr, mae'r tîm yn anelu at ail-greu llwyddiant 2017 mewn ysgolion yng Nghymru gyda phlant ysgol Hong Kong yn ystod Gŵyl SPARK, yn hogi sgiliau ar feddwl cyfrifiadurol ac addysgu chysyniadau fel grym allgyrchol ac Egwyddor Bernoulli trwy arddangosiadau rhyngweithiol a deniadol, arbrofion a sgyrsiau ysgogol i’r meddwl.

Mae Technocamps a Theatr na nÓg yn ymadael am Hong Kong ym mis Ionawr, lle bydd Eye of the Storm yn cael ei berfformio yn Tai Kwun, canolfan Hong Kong ar gyfer treftadaeth a chelfyddydau rhwng 18-20 Ionawr, 2019.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan yr wyl: britishcouncil.hk/spark

Image: 

Dyma Carys Wehden

Mae theatr wastad wedi bod yn rhan enfawr o fy mywyd. Cefais fy ysbrydoli o oedran ifanc gan fy athrawon ysgol gynradd ac o gwmnïau theatr a ddaeth i ein hysgol i berfformio i ni. Roedd Theatr na nÓg yn un o’r cwmnïau yma a ddaeth i ein hysgol, ac o’r eiliad yma ymlaen dwi’n gallu cofio meddwl hoffwn fod yn rhan o fyd hudol a chreadigol theatr. 15 blwyddyn yn ddiweddarach, a dyma fi yn dechrau gradd Meistr mewn Rheolaeth yn y Celfyddydau yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. My gen i radd israddedig mewn Drama a Saesneg Llenyddiaeth o Brif Ysgol Birmingham ac rydw i’n teimlo o’r diwedd bod fy mreuddwyd o weithio yn y byd theatr yn dechrau dod yn realiti.

Fel siaradwr Cymraeg yn byw yng Nghymru, hoffwn fod celfyddydau Cymraeg yn ganolbwynt fy ngyrfa. Gan fy mod wedi gwneud profiad gwaith gyda’r BBC a Theatr y Sherman yn y gorffennol, meddyliais a gallai mynd yn nol at fy mhlentyndod a gwneud profiad gwaith gyda chwmni theatr dwi wedi edmygu am flynyddoedd. Awst yma wnes i sicrhau 5 ddiwrnod o brofiad gwaith gyda Theatr na nÓg. Roedd y profiad yma wedi cadarnhau bod y celfyddydau yn y diwydiant rydw i eisiau gweithio mewn, yn enwedig mewn theatr, a wnes i wir mwynhau fy amser gyda Theatr na nÓg. Roedd pob aelod o’r tîm wedi cymryd eu hamser i esbonio eu rôl a chyfrifoldebau a wnes i dderbyn gwybodaeth ar sut mae cwmni theatr yn gweithio. Fel aelod o’r gynulleidfa, rydyn ni’n gweld beth sy’n digwydd ar y llwyfan yn unig, ond mewn gwirionedd mae cymaint o waith caled yn digwydd misoedd cyn y perfformiadau.

Wnes i ffeindio swydd Kate Williams fel Rheolwr Theatr a swydd Nancy Sheterline fel Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu yn ddiddorol iawn. Gan fod dyma oedd fy mewnwelediad cyntaf i gwmni theatr, roedd hi’n hynod o ddiddorol i ddysgu am strategaethau marchnata ac i weld sut mae cyllidebau cynyrchiadau yn cael eu cyfrifo. Wnes i wir mwynhau ymchwilio am gronfeydd posib i Eye of the Storm a helpu Nancy gan ymchwilio a chrynhoi taflen o gysylltiadau gwasg defnyddiol. Yn ystod fy mhrofiad gwaith roeddwn i’n ddigon lwcus i eistedd mewn ar ymarferion am Y Bluen Wen. Roedd hi mor gyffrous i weld beth sy’n digwydd yn ystod yr adeg gyntaf o ymarferion ac roedd hi’n hyfryd i gwrdd â phob aelod o’r cast a’r criw. Er wnes i fwynhau gwylio'r ymarferion, roedd rhan ohono i yn cael ei thynnu yn nol i’r swyddfa i weld os oedd unrhyw dasgau gallai helpu gyda. Er bod y rhan creadigol o’r broses o gynhyrchiad yn ddiddorol, wnes i ddarganfod fy mod yn perthyn gwell i’r ochr mwy strategol a logistaidd.

Hoffwn i ddiolch i Theatr na nÓg am adael i mi dreulio amser yn ei gwmni theatr. Wnes i fwynhau pob eiliad o’r profiad ac mae beth rydw i wedi dysgu yn amhrisiadwy. Rydw i nawr yn teimlo’n hyderus i ddechrau fy ngradd Meistr gan fy mod yn gwybod llawer mwy am sut mae cwmni theatr yn gweithio. Rydw i’n edrych ymlaen at weld cynyrchiadau ardderchog gan Theatr na nÓg yn y dyfodol ac rydw i’n gobeithio bydd llawer mwy o bobl ifanc yn cael eu hysbrydoli, fel gwnes i.

Image: 

Meet Carys Wehden

Theatre has always been an important part of my life. I was inspired from a young age by my primary school teachers and by theatre companies who would come to our school to perform for us. Theatr na nÓg was one of the theatre companies that came to my school, and from that moment onwards I can remember thinking how I wanted to be involved in the creative and magical world of theatre. 15 years later, and here I am embarking on a Masters degree in Arts Management at the Royal Welsh College of Music and Drama. I have an undergraduate degree in Drama and English Literature from the University of Birmingham and I feel that my dream of working in the world of theatre is finally becoming a reality.

As a Welsh speaker living in Wales, I really want Welsh arts to be the focus of my career. Having done work experience with the BBC and Sherman Theatre in the past, I wondered whether I could return to my childhood and do work experience with a theatre company that I have admired for many years. This August, I managed to secure 5 days work experience with Theatr na nÓg. The experience confirmed for me that the Arts is the industry that I want to work in, especially in theatre, and I thoroughly enjoyed my time with Theatr na nÓg. While I was there, each member of the team spent time describing their role and responsibilities and I received first-hand knowledge on the inner workings of a theatre company. As an audience member, we only see what is on stage in front of us, when in reality so much hard work and detail goes on behind the scenes months prior to the performances.

I found Kate Williams’ job as Theatre Manager and Nancy Sheterline’s job as Marketing & Communications Manager particularly interesting. As this was my first insight into a theatre company, it was fascinating to learn about marketing strategies and to see how production budgets are calculated. I really enjoyed researching for potential funding for Eye of the Storm, and I also enjoyed helping Nancy by researching and compiling a spread sheet of useful press contacts. During my work experience I was lucky enough to sit in on rehearsals for The White Feather. It was so exciting to see what happens during the first stages of rehearsals, and it was really lovely to meet every member of the cast and crew. As much as I enjoyed watching the rehearsals, I couldn’t help but feel myself being drawn back to the office, to see if there were any tasks that I could help out with. Although the creative process of a production is so interesting, I have discovered that I am better suited to the more strategic and logistical side of things.

I would like to thank Theatre na nÓg for allowing me to spend time at their theatre company. I really enjoyed every second of the experience and what I have learnt is invaluable. I now feel confident going into my Masters degree as I know a lot more about how a theatre company works. I look forward to seeing all of the wonderful future productions by Theatr na nÓg and I hope that many more young people are inspired by their work, just like I was.

Image: 

Pages

Monthly archive

Download our app

Download our creative learning app for the classroom and home!

Download on the App storeGet it on Google play

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

From our blog