Languages

Nye & Jennie - Y ddrama sy’n archwilio stori bersonol sylfaenydd y GIG Aneurin Bevan a Jennie Lee yn mynd ar daith yn y DU

Theatr na nÓg wedi cyhoeddi taith o’r DU o Nye & Jennie, ei stori garu wleidyddol o fri yr hydref hwn.

Bu Aneurin Bevan, a adwaenir yn well fel 'Nye', a’i wraig Jennie Lee yn brwydro gyda'i gilydd am ffordd newydd o fyw i bobl Prydain; ef oedd llais tanbaid cymoedd Cymru ar feinciau cefn Llafur, a ddaeth yn un o’r gwleidyddion enwocaf a welodd y wlad hon erioed, a hithau yn ferch i löwr o Fife a ddaeth yn AS Sosialaidd cyn iddi fod yn ddigon hen i bleidleisio. Gyda'i gilydd teithiodd y ddau trwy fyd tymhestlog gwleidyddiaeth i sefydlu sefydliadau Prydeinig gwych er budd pawb - y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a'r Brifysgol Agored.

Mae’r ddrama bersonol a barddol hon yn cynnig golwg hynod ddifyr ar briodas un o bartneriaethau gwleidyddol mwyaf nodedig yr 20fed Ganrif, a chafodd yr awdur Meredydd Barker ei enwebu ar gyfer y Dramodydd Gorau yng Ngwobrau Theatr Cymru 2017. Mae cast nodedig yn cynnwys Gareth John Bale fel Aneurin Bevan, sydd wedi dychwelyd yn ddiweddar o Efrog Newydd yn perfformio ei rôl arbennig yn sioe un dyn Theatr y Torch, Grav, ac yn dilyn teithio gyda’r Royal Shakespeare Company, Louise Collins fel Jennie Lee. Dyma gyd-gynhyrchiad cyntaf Theatr na nÓg gydag Ymddiriedolaeth Hamdden Aneurin, partner naturiol ar gyfer drama am eu harwr lleol.

Dywedodd cyfarwyddwr Nye & Jennie, a chyfarwyddwr artistig Theatr na nÓg Geinor Styles;

"Y thema barhaus yn ein holl waith fel cwmni yw i adrodd straeon am gymeriadau ysbrydoledig, boed hynny yn sioe gerdd fawr, yn sioeau ar gyfer ysgolion neu’n ddrama prif lwyfan. Roeddem am adrodd stori dau unigolyn rhyfeddol, ill dau o gefndiroedd di-nod a lwyddodd i newid bywydau cenedlaethau o bobl gyffredin."

Mae’r daith yn cyd-daro â 70 mlwyddiant sefydlu'r GIG yn 1948, blwyddyn lle mae myfyrio ar y GIG a’i ddelfrydau sylfaenol yn anochel wedi bod yn y newyddion, gyda chyflawniad Bevan yn cael ei gydnabod a’i ddathlu ledled y wlad.

Mae tocynnau eisoes ar werth mewn rhai lleoliadau yng Nghymru, a chaiff taith lawn y DU ei chyhoeddi’n fuan yn nyeandjennie.com

Image: 

Nye & Jennie - The play exploring the intimate story of NHS founder Aneurin Bevan and Jennie Lee goes on UK tour

Theatr na nÓg have announced a UK-wide tour of their political love story Nye & Jennie this autumn.

Aneurin Bevan, better known as ‘Nye’, and his wife Jennie Lee fought together for a new way of life for the people of Britain; he the Welsh Valleys’ firebrand on the Labour backbenches, who rose to become one of the greatest politicians this country has ever seen, and she the miner’s daughter from Fife who became a Socialist MP before she was old enough to vote. Together they navigated the turbulent world of politics to set up great British Institutions for the benefit of all - the National Health Service and the Open University.

This intimate and poetic play offers a fascinating insight on the marriage of one of the most outstanding political partnerships of the 20th Century and saw writer Meredydd Barker nominated for Best Playwright at the Welsh Theatre Awards 2017. A notable cast features Gareth John Bale as Aneurin Bevan, who has recently returned from New York performing his celebrated role in Torch Theatre’s one-man show Grav, and fresh from touring with the Royal Shakespeare Company, Louise Collins as Jennie Lee. This is Theatr na nÓg’s first co-production with Aneurin Leisure Trust, a natural partner for a play about their local hero.

Director of Nye & Jennie, and Theatr na nÓg Artistic Director Geinor Styles said;

"The running theme through all of our work as a company is to tell stories of inspirational characters, whether it be a large scale musical, show for schools or main stage drama. We wanted to tell the story of two extraordinary individuals, who both from humble origins succeeded in changing the lives of generations of ordinary people.”

The tour coincides with the 70th anniversary of the founding of the NHS in 1948, a year in which reflection on the NHS and its founding ideals have inevitably been making the news, and Bevan’s achievement recognised and celebrated across the country.

Tickets are already on sale at some venues, and the full UK tour will be announced shortly at nyeandjennie.com

Image: 

Cyhoeddi’r cast ar gyfer stori ryfel Gymreig gyfareddol Theatr na nÓg, Y Bluen Wen

Yr hydref hwn bydd Theatr na nÓg yn cyflwyno stori ddirdynnol am deulu, cariad a cholled yn Theatr Dylan Thomas Abertawe.

Yn dilyn breuddwyd bachgen ifanc yn Abertawe am antur adeg y rhyfel a’r realiti llym y mae'n ei wynebu, mae Y Bluen Wen yn ailgread hudol o’r frwydr enwog yng Nghoedwig Mametz yng ngogledd Ffrainc adeg y rhyfel, lle y lladdwyd neu anafwyd bron i 4000 o Gymry yn 1916.

Mae’r cynhyrchiad gwreiddiol hwn yn plethu naratif â cherddoriaeth werin swynol Gymreig yn hyfryd a chaiff ei arwain gan gast o actorion adnabyddus a cherddorion dawnus: Huw Blainey, y mae ei rolau amlwg yn y gorffennol wedi cynnwys Boy yn addasiadau Theatr y Sherman a’r New Vic o The Borrowers, a Lloyd yng nghynhyrchiad Theatr na nÓg Eye of the Storm; yr actor a’r cerddor Keiran Bailey fu’n ymddangos yng nghynyrchiadau blaenorol Theatr na nÓg Tom ac Eye of the Storm ac y mae ei gredydau cerddorol yn cynnwys gwaith gyda Charlotte Church a Mabon Jamie Smith ymhlith eraill; Geraint Rhys Edwards, sydd wedi gweithio ar ffilm, teledu a llwyfan ar draws y wlad ac enillodd gwobr Dorothy L Sayers am y newydd-ddyfodiad gorau; ac mae'r cwmni yn falch iawn o groesawu talent newydd o Sir Gaerfyrddin sef Lara Lewis, a raddiodd yn ddiweddar o Ysgol Actio Guildford.

Bydd perfformiadau Cymraeg a Saesneg o Y Bluen Wen yn cael eu cynnal yn Theatr Dylan Thomas Abertawe ar benwythnos Sul y cofio ym mis Tachwedd, i goffáu diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf a chanmlwyddiant y bleidlais i fenywod. Bydd pythefnos o berfformiadau a gweithdai ymdrochol ar gyfer ysgolion ar gael hefyd.

Dywedodd Cyfarwyddwr Y Bluen Wen, Dan Lloyd:
'Mae'n gyffrous i fod yn cyfarwyddo drama mor gynnes ond trasig am frwydr teulu yn ystod erchyllterau'r Rhyfel Byd cyntaf. Mae’n gast gwych a fydd yn dod â chyfnod bythgofiadwy yn ein hanes yn fyw trwy adrodd storïau, barddoniaeth a cherddoriaeth.'

Am ragor o wybodaeth am y sioe, clipiau y tu ôl i'r llenni a chyhoeddiadau am werthu tocynnau, dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol @theatrnanog.

Image: 

Cast Announced for Captivating Welsh War Tale The White Feather

This autumn we'll be presenting a devastating tale of family, love and loss at Swansea’s Dylan Thomas Theatre.

Following a young Swansea boy’s dream of wartime adventure and the harsh realities he encounters, The White Feather is a captivating retelling of the famous battle of Mametz Wood in war-torn northern France, where nearly 4000 Welshmen were killed or injured in 1916.

This original production beautifully interweaves narrative with beguiling Welsh folk music and is led by a cast of acclaimed actors and talented musicians: Huw Blainey, whose notable past roles include Boy in Sherman and New Vic Theatres’ stage adaptations of The Borrowers and Lloyd in Theatr na nÓg’s Eye of the Storm; Actor musician Keiran Bailey who featured in Theatr na nÓg’s past productions Tom and Eye of The Storm and whose musical credits include work with Charlotte Church and Jamie Smith’s Mabon among others; Geraint Rhys Edwards, who has worked on film, TV and stage across the country and winner of the Dorothy L Sayers Award for best newcomer; and the company are delighted to welcome fresh talent from Carmarthenshire born Lara Lewis, recently graduated from the Guilford School of Acting.

Both English and Welsh language performances of The White Feather will take place at Swansea’s Dylan Thomas Theatre on Remembrance Day weekend in November, to commemorate the end of World War I and the centenary of the women’s vote. Two weeks of performances and immersive workshops for schools will also be available.

The White Feather’s director Dan Lloyd said:
‘It’s exciting to be directing such a warm hearted yet tragic play about a family’s struggle during the horrors of first World War. It’s a terrific cast which will authentically bring to life an unforgettable period of our history through storytelling, poetry and music.’

For behind the scenes clips and ticket sale announcements, follow us on social media @theatrnanog.

Image: 

Hoffwn gyflwyno ein Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu

Wel helo!, Dwi m’ond eisiau cyflwyno fy hun fel aelod newydd dÎm Theatr na nÓg. Fi yw Rheolwr Marchnata, y Wasg a Chyfathrebu i’r cwmni, a fy enw i yw Nancy Sheterline.

Dyma ychydig o’m hanes i. Rydw i wedi symud nôl i Abertawe ar ôl bron i 10 mlynedd i ffwrdd. Roeddwn i arfer gweithio yn yr adran farchnata yn Theatr Phoenix yn Exeter. Rydw i’n hoff o foch cwta, power tools a betys!

Mae'n saff i ddweud bod cynlluniau cyffrous yn deillio o na nÓg a dwi’n ysu i ddechrau gweithio ar ein holl prosiectau.

Dydd Mawrth diwethaf, cefais y pleser o gyfarfod ein Llysgenhadon Ifanc - grŵp o ysgrifenwyr, cyfarwyddwyr, actorion a chreadigwyr ifanc, sy newydd ddechrau ar eu gyrfaoedd ym myd y theatr.

Rydw i’n edrych mlaen i gwrdd a phobl yr ydym eisoes â chysylltiadau a chreu cysylltiadau newydd hefyd - ond yn y cyfamser, os hoffech gysylltu â mi i ddweud helo, neu drosglwyddo unrhyw beth sy'n ymwneud â marchnata, y wasg neu'r cyfryngau, yna cysylltwch â fi ar nancy@theatr-nanog.co.uk

Image: 

Introducing our new Marketing Manager

Well hello. I’m Nancy and the newest member of Theatr na nÓg.

A bit about me...

In no particular order, I like guinea pigs, power tools, sassy female role models, anything with beetroot in it and (of course) long walks on the beach. I’ve recently made the move back to Swansea after nearly 10 years away, and used to run all things marketing and press at the buzzing multi-artform venue of Exeter Phoenix.

As Marketing, Press and Communications Manager for Theatr na nÓg I’ll be getting to know the people we already work with a bit better and helping those we don’t to find out more about who we are, how we work and most importantly, how to get involved in what we do. It’s safe to say that exciting plans are emanating from na nÓg HQ.

So that’s me. But what about you? Last Tuesday I had the pleasure of meeting na nÓg’s team of Young Ambassadors - a group of emerging writers, directors, actors and creatives who are all looking to make a mark on theatre in Wales with the support of this long-established company. I’m still yet to meet the rest of you, the schools, families, venues, culture vultures, music and theatre lovers who make what we do here possible. I’ll see you soon enough I’m sure, but in the meantime if you want to get in touch to say hello, or pass on your thoughts about anything marketing, press or comms related, you can reach me at nancy@theatr-nanog.co.uk

Image: 

Theatr na nÓg celebrates 35th birthday with Big Lottery success

Bilingual theatre company Theatr na nÓg are celebrating a grant from the Big Lottery to support their work mentoring young theatre makers from Carmarthen to Cardiff, by giving them the opportunity to work in a professional environment.

The £8,440 will support the core running costs of the Young Ambassador scheme, a community of 16-25 year olds who are interested in gaining more experience in theatre behind the scenes as well as performing on stage.

The project began in January 2016 and has supported over 40 young people interested in pursuing a career in the arts.

Read the full article below...

Image: 

Blog Gethin - 'Would you Jump'

Ymunais i efo gwmni Theatr Na nÓg fel Llysgennad nôl ym mis Tachwedd, ac ers hynny rydw i wedi derbyn amryw o brofiadau hefo'r cwmni, fel ymweld â'r Pencadlys yng Nghastell Nedd; cymryd rhan mewn darlleniadau, a chynnig adborth, ac eistedd i mewn ar ymarferion. Y tro cyntaf i mi ymweld y pencadlys, a phob tro wedyn, mae'r awyrgylch yn hynod gartrefol ond hefyd creadigol a gweithgar, ac mae pawb yna mor gyfeillgar. Beth sydd yn wych am bob ymweliad ydi'r cyfle i gwrdd ag actorion, cyfarwyddwyr, sgriptwyr, â phobl eraill sydd yn gweithio yn y maes, ac i greu cysylltiadau a rhannu profiadau dros baned.

Dros yr wythnosau diwethaf rydw i wedi bod yn gweithio'n agos gyda Na nÓg, ar eu prosiect diweddaraf, 'Would you Jump' - sioe sy'n codi ymwybyddiaeth am beryglon neidio mewn i'r dŵr/morglawdd/dociau. Cafodd y sioe ei berfformio mewn ysgolion yn Aberdaugleddau, Caerdydd, a hefyd ym Mae Caerdydd.
Bues i'n ddigon ffodus i weithio'n agos efo'r ddrama hon; ges i fy ngwahodd i un o ddarlleniadau cynta'r sgript; yna mi fues i'n ddigon ffodus i helpu Geraint Chinnock - rheolwr cynhyrchu theatr Na nÓg - i adeiladu, peintio a dylunio'r set; mi eisteddais i mewn ar un o'r ymarferion; ac mi fues i ar daith hefo'r perfformiad o amgylch ardal Caerdydd yn gosod y set a'r elfennau technegol, ac yna'u cymryd i lawr a'u llwytho i'r fan yn barod at y perfformiad nesaf!

Ar ôl graddio o gwrs BA (anrh) Theatr a Drama o Brifysgol De Cymru yng Nghaerdydd, roeddwn i'n edrych ymlaen at agwedd perfformio'r maes, ond ar ôl fod yn rhan o ddarlleniad o'r ddrama a chlywed fod cyfle i helpu i Geraint efo'r set - I couln't resist!! Roeddwn i wrth fy modd yn gweithio tu ôl i'r llen fel petai, yn adeiladu'r set, gosod pethau yn eu lle, ac yn enwedig yr ochr technegol. Yn ystod un o'r ymarferion, mi es i i siarad efo Geraint i ofyn am fwy o wybodaeth am ochr technegol y cynhyrchiad, ac fe ddysgais lot am bwysigrwydd gofalu am y dechnoleg, a sut mae'n gallu ychwanegu at berfformiad, heb sôn am yr holl waith sy'n mynd mewn i baratoi cyn i'r daith ddechrau!

Ar un o'r sioeau, ges i'r cyfle i weithredu'r sain (!!), a thrwy hyn dysgais gymaint am bwysigrwydd talu sylw a gwrando'n astud ar y sgript, gan hefyd gofio os ydi'r ciw yn un weledol, neu yn un sy'n dilyn y geiriau. (Mae'n rhaid nodi- Geraint oedd wedi neud y gwaith caled i gyd, a dim ond pwyso'r botwm space oedd rhaid i mi wneud.) Ond eto, roedd hi'n elfen hollbwysig a oedd yn gweddu at gynnwys y darn ac yn ychwanegu at y perfformiad yn ei gyfanrwydd!

Rydw i wedi bod wrth fy modd yn gweithio hefo Theatr Na nÓg, ac rydw i'n edrych ymlaen gymaint at beth sydd i ddod nesaf!
Mi fyddai nôl.

Gethin Bickerton.

Image: 

Pages

News

Monthly archive

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Copyright © Theatr NaNog.
Designed by Hoffi using Drupal