Ieithoedd

Hong Kong Youngsters Learn Computer Science Skills as Successful Welsh collaboration goes Overseas

The innovative school’s outreach programme Technocamps have announced that they’ll be reuniting with Theatr na nÓg for a collaborative project in Hong Kong this January as part of the SPARK Festival.

Since their establishment in 2003, the Technocamps team have delivered workshops in programming, games development, robotics, coding and app development to more than 45,000 young people in Wales. January 2019 sees them taking their reputation for inspiring young minds across the globe, with a special project based alongside the Asian Premiere of Theatr na nÓg’s award-winning Welsh musical Eye of the Storm.

Winner of Best Show for Young People at the 2018 Wales Theatre Awards, Eye of the Storm is set in the Welsh Valleys and tells the story of Emmie, a young carer who invents an artificial tornado to generate renewable energy. The hit show boasts a toe-tapping soundtrack written by the prolific and hugely talented songwriter Amy Wadge, best known for her Grammy Award winning song Thinking Out Loud (co-written with Ed Sheeran) and recent BAFTA Award for her music in hit TV series Keeping Faith.

The initial collaboration started back in 2017 when Theatr na nÓg began to look at ways to create genuinely engaging curriculum-based resources for teachers and primary school children to sit alongside a seven-week run of the musical in Swansea’s Dylan Thomas Theatre and Taliesin Arts Centre. Working with the experts at Technocamps, they were able to develop a creative approach to teaching the science of extreme weather. Through a series of bold and exciting workshops, Technocamps encouraged children to think outside the box, an attitude to learning underpinned by the notion that “for artists, scientists and programmers alike, creativity is crucial”.

Professor Faron Moller, Director of Technocamps and Professor of Computer Science at Swansea University commented that “bringing together computational thinking and creativity is a key element to motivate and inspire well-rounded young people who will become the innovators of tomorrow. Collaborating with Theatr na nÓg has enabled Technocamps to develop and deliver workshops which are not just hands-on and inspiring but packed full of creative thinking!”

In January the team aim to recreate 2017s success in Welsh schools with Hong Kong school children during SPARK Festival, honing skills on computational thinking and teaching concepts like centrifugal force and Bernoulli’s Principle through engaging interactive demonstrations, experiments and thought-provoking conversations.

Technocamps and Theatr na nÓg set off for Hong Kong this January, where Eye of the Storm will be performed at Tai Kwun, Hong Kong’s centre for heritage and arts between 18 – 20 January 2019.

More information can be found on the festival website: britishcouncil.hk/spark

Image: 

Pobl Ifanc Hong Kong yn Dysgu Sgiliau Cyfrifiadureg wrth i Gydweithrediad Llwyddiannus yng Nghymru yn Teithio Dramor

Mae rhaglen allgymorth ysgolion arloesol Technocamps wedi cyhoeddi y byddant yn ailymuno gyda Theatr na nÓg ar gyfer prosiect cydweithredol yn Hong Kong ym mis Ionawr fel rhan o'r Gŵyl SPARK.

Ers eu sefydlu yn 2003, mae'r tîm Technocamps wedi cyflwyno gweithdai mewn rhaglennu, datblygu gemau, roboteg, codio a datblygiad apiau i fwy na 45,000 o bobl ifanc yng Nghymru. Mae Ionawr 2019 yn eu gweld yn cael eu henw da am ysbrydoli meddyliau ifanc ar draws y byd, gyda phrosiect arbennig wedi'i seilio ochr yn ochr â Premiere Asiaidd o sioe gerddorol Gymreig Theatr na nÓg, sef Eye of the Storm.

Enillydd Sioe Gorau i Bobl Ifanc yng Ngwobrau Theatr Cymru 2018, mae Eye of the Storm wedi'i osod yng Nghymoedd Cymru ac yn adrodd hanes Emmie, gofalwr ifanc sy'n dyfeisio tornado artiffisial i gynhyrchu ynni adnewyddadwy. Mae'r sioe yn cynnwys trac-sain arbennig a ysgrifennwyd gan y cyfansoddwr talentog Amy Wadge, sy'n adnabyddus am ei gân a enillodd gwobr Grammy, sef Thinking Out Loud (wedi'i gyd-ysgrifennu ag Ed Sheeran) a gwobr BAFTA ddiweddar am ei cherddoriaeth mewn cyfres deledu Keeping Faith.

Dechreuodd y cydweithrediad cychwynnol yn ôl yn 2017 pan dechreuodd Theatr na nÓg edrych ar ffyrdd i greu adnoddau cwricwlaidd sy'n wirioneddol ddeniadol ar gyfer athrawon a phlant ysgol gynradd i eistedd ochr yn ochr â saith wythnos o'r sioe gerdd yn rhedeg yn Theatr Dylan Thomas Abertawe a Chanolfan Gelfyddydau Taliesin. Gan weithio gyda'r arbenigwyr yn Technocamps, roeddent yn gallu datblygu ymagwedd greadigol tuag at addysgu y gwyddoniaeth tu ôl tywydd eithafol. Drwy gyfres o weithdai uchelgeisiol a chyffrous, fe wnaeth Technocamps annog plant i feddwl y tu allan i'r bocs, agwedd tuag at ddysgu a ategir gan y syniad bod "ar gyfer artistiaid, gwyddonwyr a rhaglenwyr, mae creadigrwydd yn hanfodol".

Dywedodd yr Athro Faron Moller, Cyfarwyddwr Technocamps ac Athro Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Abertawe fod "dod â meddwl cyfrifiadurol a chreadigrwydd at ei gilydd yn elfen allweddol i ysgogi ac ysbrydoli pobl ifanc a fydd yn dod yn arloeswyr yfory. Mae cydweithio â Theatr na nÓg wedi galluogi Technocamps i ddatblygu a chyflwyno gweithdai sydd nid yn unig yn ymarferol ac yn ysbrydoli, ond yn llawn meddwl creadigol! "

Ym mis Ionawr, mae'r tîm yn anelu at ail-greu llwyddiant 2017 mewn ysgolion yng Nghymru gyda phlant ysgol Hong Kong yn ystod Gŵyl SPARK, yn hogi sgiliau ar feddwl cyfrifiadurol ac addysgu chysyniadau fel grym allgyrchol ac Egwyddor Bernoulli trwy arddangosiadau rhyngweithiol a deniadol, arbrofion a sgyrsiau ysgogol i’r meddwl.

Mae Technocamps a Theatr na nÓg yn ymadael am Hong Kong ym mis Ionawr, lle bydd Eye of the Storm yn cael ei berfformio yn Tai Kwun, canolfan Hong Kong ar gyfer treftadaeth a chelfyddydau rhwng 18-20 Ionawr, 2019.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan yr wyl: britishcouncil.hk/spark

Image: 

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog