Ieithoedd

Ble mae dechrau? - Blog Abi

Ble mae dechrau? Fy enw i yw Abi Johns ac rwy’n fyfyrwraig trydedd flwyddyn ‘BA Theatr a Drama’ ym Mhrifysgol De Cymru. Pan gefais wybod bod rhaid i mi ddewis lle i wneud fy mhrofiad gwaith, roeddwn yn gwybod y byddai Theatr na nÓg yn berffaith ar fy nghyfer gan fod gen i ddiddordeb mewn perfformiad, hanes a gweithio â phlant. Caniataodd y cwmni i mi archwilio’r holl elfennau hyn ac roeddwn yn ffodus i gael profiad mor gadarnhaol a oedd yn gryn agoriad llygad i’r diwydiant. Cefais fy nghroesawu gan ddynes hyfryd o’r enw Daisy a aeth â mi o amgylch gan esbonio elfennau ‘cefn llwyfan’ y cwmni. Esboniodd yr holl wahanol swyddi yn y cwmni ac roeddwn yn chwilfrydig gyda’r cyfan! Yna, eisteddais i wrando ar ymarferion ‘Y Bluen Wen’ lle cefais gyfle i leisio fy marn ar yr hyn yr oeddwn newydd ei weld. Gwnaeth yr holl gast, y criw a’r cyfarwyddwr i mi deimlo’n groesawgar. Cefais fy synnu gan yr hyn y llwyddwyd i’w gyflawni mewn amser mor fyr, yn enwedig gan fod aelod o’r cast yn ddysgwr Cymraeg a oedd wedi dysgu’r holl sgript mewn llai nag wythnos ac a oedd wedi rhoi perfformiad mor ddi-fai. Gadewais, wedi fy niwrnod cyntaf o brofiad gwaith yn teimlo’n gyffrous.

Parhaodd gweddill fy mhrofiad gwaith i fod yr un mor gadarnhaol. Sicrhaodd Daisy fy mod yn cael y gorau o’r cyfle a chefais gyfle i fod yn rhan o’r prosesau technegol y tu ôl i’r llwyfan - goleuo / sain / propiau a newidiadau gwisgoedd. Dysgais rywbeth newydd bob dydd ac mae wedi fy ysbrydoli i eisiau gwybod mwy am rolau cefn llwyfan. Roedd aelodau’r cast mor hyfryd yn fy nghaniatáu i fod yn bresennol yn eu sesiynau cynhesu i fyny, darlleniadau cyflym a hyd yn oed cael cinio gyda nhw. Roedd yn agoriad llygad i siarad â phobl yn y diwydiant a gwrando ar y cyngor yr oedd ganddynt. Yn ddiweddarach, cefais gyfle i gweithio gyda Laura, un o’r Rheolwyr Llwyfan (a oedd yn gofalu am oleuo a sain) a WOW - roedd y pwysau roeddwn yn ei deimlo wrth eistedd y tu ôl i’r ddesg sain yn anhygoel. Gallai pwyso’r botwm anghywir effeithio ar yr holl sioe. Rhoddodd werthfawrogiad newydd i mi o’r swydd. Aeth Laura â mi drwy’r holl broses ac mi ddysgais gymaint wrthi. Cefais hefyd gyfle i gysgodi Kirstie, a oedd hefyd yn Rheolwr Llawr (yn edrych ar ôl propiau a gwisgoedd.) Cefais fy synnu gan ba mor gyflym yr oedd popeth yn digwydd y tu cefn i’r llwyfan. Unwaith yn rhagor, esboniodd Kirstie yr holl broses i mi ac erbyn y diwedd, roeddwn yn teimlo fod gen i syniad go dda o beth i’w wneud. Roedd Laura a Kirstie mor anhygoel ac yno i’m helpu gyda phob dim. Hoffais ailosod y llwyfan ar gyfer y perfformiad nesaf a chael cyfle i deimlo’n rhan o dîm mor anhygoel. Mae tîm yn air pwysig wrth ddisgrifio fy mhrofiad yn Theatr na nÓg.

Diolch ENFAWR i Theatr na nÓg am ganiatáu i mi gael profiad mor uniongyrchol yn y diwydiant. Mae Daisy hefyd wedi rhoi cyfle i mi gyfranogi mewn gwaith cenhadu. Yn naturiol, roedd diddordeb gen i wneud hyn gan fod angen pob profiad posib arnaf. Gwisgais fyny fel Swffragét gan gynorthwyo i arwain plant ysgol o un lleoliad i’r llall. Roedd yn brofiad llawn hwyl. Mae’r cwmni wedi gwneud dysgu yn brofiad hwyliog ac ymgysylltiol. Gofynnwyd llawer o gwestiynau i mi a’r actorion ar ôl pob perfformiad ac oedd yn hyfryd i’w weld. Rwy’n teimlo’n hynod ffodus i fod wedi cael profi cymaint, yn enwedig â chwmni sy’n rhan mor ysbrydoledig o fywydau nifer o blant ifanc. Rwy’n teimlo’n gyffrous iawn y byddaf yn ail-ymweld â nhw ym mis Ionawr ac y byddaf yn parhau i ddysgu wrthynt.

Image: 

Where do I start? - Abi's Work Experience Week

Where do I start? My name is Abi Johns and I am a third year ‘BA Theatr a drama’ student studying at the University of South Wales. When being told to choose any place to do my work experience I knew that Theatr na nÓg would be perfect for me as I have an intrest in performance, history and working with children and the company allowed me to explore all these elements and I was fortunate to have had such a positive and eye opening experience into the industry. Firstly I was greeted by such a lovely lady called Daisy who showed me around and explained the ‘behind the scenes’ elements to the company. She explained all the differents positions in the company and I was facsinated by it all! From then I sat in on the rehersals for ‘Y Bluen Wen’ where I was given the experience to voice my opinions on what I had just seen. I was really made to feel so welcome by the entire cast, crew and director. I was amazed in such a short amount of time what they had achieved especially as the cast consisted of a welsh learner, who learnt the whole welsh script in under a week and delievered a flawless performance. I left my first day of work experience so excited.

The rest of my work experience contiuned to be such a positive one. Daisy really made sure I got the most out of the oppourtunity and therefore I was involved in the behind the scenes process of technical lighting / sound / props and costume changes. I learnt something new everyday and it’s inspired me to want to learn more about the backstage roles. The cast memebers were also so lovely in the way they treated me and allowed me to sit in on their warm up sessions, speed readings and even have lunch with them. It was all so eye opening speaking to people in the industry and the advice they gave. I also was given the oppourtunity to shadow Laura, one of the Stage Managers (looking after lighting and sound), and WOW! I really didn’t realise all the presure I felt when sitting up on the sound desk where one wrong push of a button could effect the whole show. It made me have a new appricated for the position. Laura kindly talked through the process and I have learnt so much from her. I also shadowed Kirstie, also Stage Managing (looking after props and costumes) where I really was amazed by the fast pace with everything behind the scenes. Once again Kirstie really explained the whole process to me and by the end I really felt I had a good grasp on what to do. Laura and Kirstie were so amazing and was there to help with anything I could, I loved re-setting the stage for the next performance and having the oppourtunity to really feel part of such an amazing team. Team is an important word when describing my experience with Theatr na nÓg as I constantly saw the team work between everyone.

Diolch ENFAWR to Theatr na nÓg for allowing me to have a hands on experience in the industry. Daisy also offered me the choice to be involved with ambassador work, I obvisouly was very intrested in doing it as I wanted all the experience possible. I dressed up as a Suffragette and helped guide the children from one location to the other, it was such a fun experience. The Company really has made learning for children so much fun and so engaging. I was asked so many questions and so were the actors after every performance by the children which was lovely to witness. I really feel so fortunate to have been able to experience as much as I have and especially with a company that plays such an inspiring role in so many young childrens lives. Needless to say I’m very excited to re-visit in January and continue to learn from such a wonderful company.

Image: 

Cast Announced – Eye of the Storm at SPARK Festival, Hong Kong

Here are the talented bunch of actors and musicians who will be bringing our award-winning musical Eye of the Storm to life in Hong Kong.

Some familiar faces in there and some new folks we can’t wait to work with.

Read their full bios here:

Image: 

Cyhoeddiad Cast - Eye of the Storm yng Ngwyl SPARK, Hong Kong

Dyma’r criw talentog o actorion a cherddorion a fydd yn cyflwyno’r sioe gerdd lwyddiannus, Eye of the Storm yn Hong Kong.

Mae rhai wynebau cyfarwydd a rhai wynebau newydd y gallwn ni ddim aros i gael cydweithio â hwy.

Darllenwch eu bywgraffiadau llawn yma.

Image: 

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog