Ieithoedd

Cydweithrediad gwyddoniaeth gyfrifiadurol greadigol Abertawe yn ysbrydoli meddyliau ifanc â phrosiect newydd, sy’n dod â dysgu peiriant ynghyd ag un o ddarganfyddiadau gwyddonol pwysicaf Cymru.

Mae’r rhaglen allgymorth arloesol i ysgolion Technocamps wedi ymuno unwaith yn rhagor â’r cwmni aml-wobrwyedig Theatr na nÓg ar gyfer prosiect ar y cyd sy’n dod â pheth o’r sgiliau technoleg fwyaf blaenllaw at blant a phobl ifanc ledled De Cymru.

Mae eu prosiect mwyaf diweddar, sy’n seiliedig ar y ddrama Heliwr Pili Pala, yn dod ag adrodd straeon hudolus am y gwyddonydd o Gymru Alfred Russel Wallace (cyfoeswr â Darwin a ddarganfyddodd theori esblygiad yn annibynnol yn sgil ei anturiaethau i bedwar ban byd) ynghyd â sgiliau i gatalogio natur drwy ddysgu peiriant.

Dyma’r prosiect cyntaf erioed i Technocamps a Theatr na nÓg greu partneriaeth arno yng Nghymru ers eu cydweithio poblogaidd rhyngwladol yng Ngwyl SPARK Hong Kong yn gynharach eleni.

Ers ei sefydlu yn 2003, bu tîm Technochamps yn darparu gweithdai am raglennu, datblygu gemau, robotigs, codio a datblygu apiau i fwy na 45,000 o bobl ifanc yng Nghymru. Mae gweithdy diweddaraf Technochamps sy’n archwilio dysgu peiriant, ymhlith y mwyaf uchelgeisiol hyd yma. Mae dysgu peiriant yn cymhwyso deallusrwydd artiffisial mewn systemau, gan roi’r cyfle iddynt ddysgu a gwella’n awtomatig yn sgil profiad heb raglennu pellach. Diolch i’r cydweithio hwn, cafodd plant ledled De Cymru y cyfle i roi cynnig ar hyn eu hunain, gan greu eu rhaglenni deallus eu hunain a fydd, dros amser, yn dysgu i gatalogio’r gwahanol drychfilod a phryfed maen nhw’n eu darganfod yn rhywogaethau diffiniedig.

Cafodd y gweithdai arloesol hyn eu cynnig i ysgolion cynradd ledled Abertawe fel rhan o becyn i ysgolion i gyd-fynd â chynhyrchiad diweddaraf Theatr na nÓg, Heliwr Pili Pala a bydd ar gael i’r cyhoedd cyn bo hir gydag adnoddau ar wefan Technocamps. Ysgrifennwyd Heliwr Pili Pala, drama wreiddiol ar gyfer Theatr na nÓg yn dathlu bywyd y gwyddonydd o Gymru Alfred Russel Wallace, gan y Cyfarwyddwr Artistig Geinor Styles, sydd wedi ei gwobrwyo â Chymrodoriaeth Anrhydeddus oddi wrth y Coleg Brenhinol Cerdd a Drama am ei gwaith yn dod â theatr o ansawdd uchel i blant yng Nghymru.

Ganwyd Alfred Russel Wallace yn Llanbadog, Sir Fynwy, ac yn ddiweddarach roedd yn byw yng Nghastell-nedd. Darganfyddodd Theori Esblygiad yn annibynnol o Charles Darwin yn yr 1850au - mewn gwirionedd cafodd ei bapur ar y pwnc ei gyhoeddi ar y cyd ac ochr yn ochr â phapur Darwin. Ers ei farwolaeth mae rôl Wallace yn un o’r darganfyddiadau mwyaf erioed wedi diflannu o hanes bron tra bo Darwin yn cael ei gydnabod gan blant ledled y byd. Mae’r Heliwr Pili Pala yn mynd â chynulleidfaoedd ifanc ar antur drwy fywyd Wallace a’i fordeithiau drwy jyngl Brasil a’r Malay Archipelago, gan amlygu pwysigrwydd bioamrywiaeth a sgwrsio ar hyd y daith.

Mae’r cynhyrchiad wedi bod yn rhedeg fel rhan o brosiect theatr ysgolion blynyddol Theatr na nÓg drwy gydol misoedd Medi a Hydref 2019. Ei deitl Saesneg yw The Butterfly Hunter.
Fodd bynnag, bydd dau berfformiad am ddim i’r cyhoedd yn Theatr Dylan Thomas, ynghyd â gweithdai Technocamps, yn digwydd fel rhan o Ŵyl Wyddoniaeth Abertawe ddydd Sadwrn 26 Hydref 2019.

Gweithdy Cyfrwng Saesneg: 2.30pm, Ystafell Vivian, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Perfformiad Cyfrwng Saesneg: 4.30pm, Theatr Dylan Thomas
Gweithdy Cyfrwng Cymraeg: 10.30am, Ystafell Vivian, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Perfformiad Cyfrwng Cymraeg: 12pm, Theatr Dylan Thomas

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ar wefan Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe.

Image: 

Swansea’s creative computer science collaboration inspires young minds with a new project bringing together machine learning and one of Wales’ landmark scientific discoveries.

The innovative schools’ outreach programme Technocamps have once again joined forces with award-winning company Theatr na nÓg for a collaborative project bringing some of the most cutting-edge technology skills to children and young people around South Wales.

Based around the play The Butterfly Hunter, their newest project brings together magical storytelling about Welsh scientist Alfred Russel Wallace (a contemporary of Darwin whose globe-trotting adventures led him to independently discover the theory of evolution) and skills to catalogue nature through machine learning.

It Is the first project that Technocamps and Theatr na nÓg have partnered on in Wales since making their popular collaboration international at Hong Kong’s SPARK Festival earlier this year.

Since their establishment in 2003, the Technocamps team has delivered workshops in programming, games development, robotics, coding and app development to more than 45,000 young people in Wales. Their latest workshops exploring machine learning, are some of their most ambitious to date. Machine learning is the application of artificial intelligence (AI) in systems, allowing them to automatically learn and improve from experience without further programming. Thanks to this collaboration, children across South Wales have had the opportunity to try this out for themselves, creating their own intelligent programmes which, over time, learn to catalogue different bugs and insects they find into defined species.

These innovative workshops have been offered to primary schools across Swansea as part of a schools’ package around Theatr na nÓg’s latest production The Butterfly Hunter and will soon be available to the public with resources available on the Technocamps website. An original play from Theatr na nÓg celebrating the life of Welsh scientist Alfred Russel Wallace, The Butterfly Hunter was written by Artistic Director Geinor Styles, who was awarded an Honorary Fellowship from the Royal Welsh College of Music and Drama for her work bringing high quality theatre to children in Wales.

Born in Llanbadog, Monmouthshire, and later resident of Neath, Alfred Russel Wallace discovered the Theory of Evolution independently of Charles Darwin in the 1850s – in fact his paper on the subject was jointly published alongside Darwin’s own. Since his death, Wallace’s role in one of the greatest discoveries of all time has almost disappeared from history while Darwin’s is recognised by children across the world. The Butterfly Hunter takes young audiences on an adventure through Wallace’s life and voyages through the Brazilian jungle and Malay Archipelago, highlighting the importance of biodiversity and conservation along the way.

The production has been running as part of the Theatr na nÓg’s annual schools’ theatre project throughout September and October 2019, in English and in Welsh language as Heliwr Pili Pala. However, two free public performances at The Dylan Thomas Theatre, complete with Technocamps workshops, will be taking place as part of the Swansea Science Festival on Saturday 26th October 2019.

English language workshop: 2.30pm, Vivian Room, National Waterfront Museum
English language performance: 4.30pm, Dylan Thomas Theatre
Welsh language workshop: 10.30am, Vivian Room, National Waterfront Museum
Welsh language performance: 12pm, Dylan Thomas Theatre

More information can be found on the Swansea Science Festival website by clicking here.

Image: 

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog