Ieithoedd

Diolch gwirfoddolwyr!

Mae Theatr na nÓg eisiau dweud DIOLCH enfawr i ein gwirfoddolwyr ffantastig sydd wedi helpu allan gydag ein cynhyrchiad Heliwr Pili Pala yn ystod tymor yr Hydref. Roedd Kris, Karen, Abi, Geraldine, Haydn a Jenny yn edrych ar ôl y gweithdai yn Amgueddfa Abertawe ac yn tywys yr ysgolion o gwmpas Marina Abertawe. Roedd pob gwirfoddolwr wedi taflu eu hun mewn i fyd Alfred Russel Wallace ac wedi cadw sylw'r disgyblion trwy’r dydd.

Basen ni 'di methu neud e hebddoch chi! Dyma rhai o’r sylwadau gan athrawon a ddaeth i ddangos pa mor amhrisiadwy mae ein gwirfoddolwyr:
“Roedd y plant wedi mwynhau'r ymweliad i’r amgueddfa, roedden nhw’n hoffi edrych ar yr arteffactau ac yn siarad â’r gwirfoddolwyr ardderchog. Roedd y gwirfoddolwyr wedi neud yr ymweliad yn gwerthfawr”.
“Roedd y gwirfoddolwyr yn rhedeg y gweithgareddau yn gyfeillgar, yn denu sylw ac yn cefnogi'r disgyblion”.

Mae Kris, un o ein gwirfoddolwyr sydd yn astudio Drama Gymhwysol ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, wedi rhannu ei farn ar ei brofiad gyda Theatr na nÓg yr Hydref yma: “Roedd hi’n brofiad hyfryd i gwrdd â rhyngweithio gyda’r plant o ysgolion gwahanol, roedden nhw’n chwilfrydig ac yn llawn egni. Nes i fwynhau'r gwaith yn y ddwy amgueddfa a hoffwn i helpu gydag unrhyw brosiectau arall sydd yn dod lan. Roedd y profiad yn dda ar gyfer fy ngwaith yn y dyfodol, diolch”.

Bydd llawer o gyfleoedd i ein gwirfoddolwyr yn 2020, ac os hoffech chi gymryd rhan plîs cysylltwch Carys ar 01639 641771 neu trwy e-bost ambassadors@theatr-nanog.co.uk. Diolch!

Image: 

Thank you ambassadors!

Theatr na nÓg would like to say a big THANK YOU to our fantastic ambassadors who helped out with our production of The Butterfly Hunter this Autumn. Kris, Karen, Abi, Geraldine, Haydn and Jenny all took care of the workshops at Swansea Museum and guided the schools around Swansea Marina. Each ambassador fully immersed themselves into the world of Alfred Russel Wallace and kept the school pupils engaged throughout the day.

We truly could not have done it without them! Here are a few comments from the teachers who came to show just how invaluable our ambassadors are:
“The children enjoyed the visit to the museum, they liked looking at the artefacts and talking to the volunteers who were excellent. The volunteers made the visit worthwhile”.
“Volunteers who were running the activities were very engaging, friendly and supportive of the pupils”.

Kris, one of our ambassadors who is currently studying Applied Drama at University of Wales Trinity Saint David, shared his thoughts on his experience this Autumn with Theatr na nÓg: “It was a wonderful experience getting to meet and interact with the children from different schools, they were all inquisitive and energetic. I enjoyed the work in both museums and would be interested in any upcoming projects I might be able to help on. It was a good experience for my future work, thank you”.

There will be lots of opportunities taking place in 2020 for our ambassadors, and if you would like to get involved then please contact Carys on 01639 641771 or by email at ambassadors@theatr-nanog.co.uk. Diolch!

Image: 

Theatre Company exports Welsh Hero

Theatr na nÓg is delighted to announce that the company will present their original play “You Should Ask Wallace” in Indonesia.

The play tells the inspiring story of Alfred Russel Wallace, who was born in Usk and who left Wales in 1854 to document the diverse fauna, flora of the area in Indonesia now known as the Wallacea Region.

The British Council therefore has invited the award-winning Theatr na nÓg to take part in the Festival of Inspiration, Education and the Arts to celebrate the diversity of the Wallacea region. The Festival will be held in Makassar from the 22nd -28th of November 2019.

Paul Smith, Director of The British Council in Indonesia explained how delighted they are about the collaboration, “Here in Indonesia we are thrilled that the Welsh Wallace is returning to the Archipelago. In our Wallace Week in Sulawesi we are not just exploring biodiversity but also the cultural and ethnic diversities that Wallace encountered. Theatr na nÓg’s production will contribute greatly to the understanding and inspiration of young audiences along The Wallacea Line and we are thrilled that the company will transfer the production to local performers to ensure its own ‘sustainability’ here.

Each year Theatr na nÓg create original productions for over 5,000 young people which integrate live theatre performance with innovative creative learning resources. The organisation will be sharing their successful model of presenting theatre and education in workshops and symposiums in Makassar. The company is grateful to Wales Arts International and British Council Cymru for supporting this exciting opportunity.

Theatr na nÓg’s Artistic Director Geinor Styles said :- “It is an incredible opportunity for us to tell the Welsh story of Wallace to an area that celebrates and recognises this often forgotten scientist who co-discovered the theory of evolution with Charles Darwin, and to be here in the place where Wallace wrote the theory is inspirational.”

Styles together with actor Ioan Hefin, who originated the role of Alfred Russel Wallace, will not only perform the original play but will subsequently work with Indonesian actors and director to enable them to formulate their own version of the drama which they can continue to present to local audiences. “Our first performance of ‘You Should ask Wallace’ was in 2008. At the time I thought we were revisiting an important but forgotten historical figure. I now realise that ARW is very much a voice for today and tomorrow. He was, and still is, a visionary influence”

This terrific opportunity tops a great year for this small Neath based company where they started the year with another British Council invitation to present their hit musical “Eye of the Storm” in Hong Kong and which has just completed a UK tour captivating audiences and receiving rave reviews.

Image: 

Cwmni fach o Gymru yn allforio arwr cymreig i ben draw byd.

Mae Theatr na nÓg yn falch i gyhoeddi bod y cwmni wedi ei wahodd i Indonesia gan y Cyngor Prydeinig i gydweithio gydag artistiaid o Indonesia ar ddrama wreiddiol y cwmni "You Should Ask Wallace."

Mae stori ysbrydoledig y dyn o Frynbuga, Alfred Russel Wallace a adawodd Cymru yn 1854 i gofnodi ffawna a fflora amrywiol yr ardal yn Indonesia, a adwaenir bellach fel rhanbarth Wallacea. Mae'r Cyngor Prydeinig felly wedi gwahodd Theatr na nÓg i gymryd rhan yn yr Ŵyl Ysbrydoliaeth, Addysg a'r Celfyddydau i ddathlu amrywiaeth rhanbarth Wallacea rhwng 22ain a’r 29ain o Dachwedd.

Dywedodd Cyfarwyddwr Artistig y cwmni, Geinor Styles:- "Mae'n gyfle arbennig i ni adrodd stori Gymreig Wallace i ardal sy'n dathlu ac yn cydnabod y gwyddonydd hwn, a ddarganfyddodd theori esblygiad ar y cyd â Charles Darwin, ac mae bod yma yn y man lle ysgrifennodd Wallace yr union bapur ar y theori yn anhygoel."

Bydd Styles, ynghyd â'r actor Ioan Hefin, a greodd rôl Alfred Russel Wallace, nid yn unig yn perfformio'r ddrama wreiddiol ond yn cyd-weithio gydag actorion a chyfarwyddwr o Indonesia i'w galluogi i lunio eu fersiwn nhw eu hunain o'r ddrama fel y gallant barhau i'w chyflwyno y ddrama o Gymru i gynulleidfaoedd lleol. "Roedd ein perfformiad cyntaf o 'You Should Ask Wallace' yn 2008. Ar y pryd roeddwn yn meddwl ein bod yn ailedrych ar ffigur hanesyddol pwysig ond anghofiedig. Rwy'n sylweddoli erbyn hyn bod Alfred Russel Wallace yn llais pwysig ar gyfer heddiw ac yfory. Yr oedd, ac y mae'n dal i fod, yn ddylanwad gweledigaethol."

Bob blwyddyn mae'r sefydliad yn creu cynyrchiadau gwreiddiol i dros 5,000 o bobl ifanc sy'n plethu perfformiad theatr gydag adnoddau dysgu creadigol digidol. Bydd y y cwmni yn rhannu ei fodel llwyddiannus o gyflwyno theatr ac addysg mewn gweithdai a symposia yn Makassar. Mae'r cwmni'n ddiolchgar i Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru a Chyngor Prydeinig Cymru am gefnogi'r cyfle cyffrous hwn.

Mae'r cyfle gwych hwn yn benllanw ar flwyddyn arbennig i'r cwmni bach hwn o Gastell-nedd. Dechreuodd y flwyddyn gyda gwahoddiad arall gan y Cyngor Prydeinig i fynd â sioe gerdd llwyddiannus, sef "Eye of the Storm" i Hong Kong, sydd newydd gwblhau taith o'r DU gan ddenu adolygiadau gwych.

Image: 

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog