Ieithoedd

Just Jump - Jyst Neidia 2020 by/gan Daisy Williams

Back in February I was over the moon to be offered the chance to direct a play for Theatr na nÓg this summer. And you’ve probably guessed it, the lockdown meant it wasn’t possible. I was disappointed to say the least.

But rather than cry (…for not too long anyway), with the support of Geinor Styles and the Company we set out to create a new version; Virtual Just Jump (as I like to call it). The aim was for it to be seen by pupils in Cardiff and Milford Haven, highlighting the danger of tombstoning before the summer holidays.

The good news: we succeeded.
The brand-new version is available to watch online. Watch here!
But we faced many challenges…

First, in the original stage show, the story of Dr Tom Evans being reminded of his traumatic childhood past is usually told by two different actors. Both these actors play a myriad of characters throughout the story, allowing us to meet those affected by the incident. So, how do you get more than one actor in the same room during lockdown? And not a virtual zoom room, but a real 4 walled room. The answer, it just wasn’t possible.

Secondly, we would usually have a wonderful set designed by the brilliant Luned Gwawr Evans, with additional lighting and sound effects on the set bringing the production to life. But because of the lockdown; no set, no lighting or sound effects.

So, only one actor per room, no set and we had to adapt this story to work in a world facing a global pandemic. Hmm…

There were more than a few hurdles, we had to shake things up. So, we got a team together; writer Ciaran Fitzgerald to adapt the script under the new structure we had planned, Luned Gwawr Evans to support us in trying to make the film look great with limited equipment, Jessica Pomeroy (who would have been Stage Managing) to design soundscapes for the piece, and Barnaby Southgate to bring all the above elements together by composing an original score for the piece. Such a fantastic, talented team to work with.

And yes, together with actors Tom Blumberg and Dan Reilly playing all the different characters, we managed to create a new version of the story. A “virtual” Just Jump.

I’m overjoyed with the results and so happy that we were still be able to create something this summer with this brilliant team and with the support of Cardiff Harbour Authority, Port of Milford Haven, Arts & Business Cymru and of course Theatr na nÓg.

Now, let’s see what else we can adapt.

Watch the Cardiff video here
Watch the Milford video here

_____________________________________________________________

Nol ym mis Chwefror ges i gynnig i gyfarwyddo drama i Theatr na nÓg ym mis Mehefin. Ond, chi siŵr o fod wedi dyfalu, oherwydd y lockdown, doedd hyn yn bosib. O’n i wir wedi siomi.

Ond yn lle pwdi am y peth (…am rhy hir ta beth), gyda chefnogaeth Geinor Styles â’r cwmni dechreuon ni gynllunio fersiwn newydd; Jyst Neidia Digidol (dyna beth dwi’n galw’r prosiect ta beth.) Y nod oedd i’r stori gael ei weld gan ddisgyblion yng Nghaerdydd ac Aberdaugleddau, yn sôn am beryglon neidio i ddŵr (neu “tombstoning”), cyn i’r gwyliau haf dechrau.

Y newyddion da: llwyddon ni i neud hyn.
Mae’r fersiwn newydd ar gael i’w wylio ar-lein. Gwyliwch yma!
Ond roedd yna lawer o heriau…

Yn gyntaf, yn y sioe wreiddiol, mae stori Dr Tom Evans yn cael ei adrodd gan ddau actor yn chwarae nifer fawr o gymeriadau, yn ein cyflwyno ni i bawb cafodd eu heffeithio gan y digwyddiad ofnadwy ym mywyd Tom. Felly, sut ydych chi’n cael mwy nag un actor mewn ystafell yn ystod lockdown? Ac nid mewn ystafell zoom, ond un go iawn gyda waliau a nenfwd a phopeth. Wel yr ateb yw, doedd hi ddim yn bosib.

Yn ail, fel arfer basen ni’n defnyddio set wedi’i ddylunio gan y dylunydd Luned Gwawr Evans, gyda goleuadau ac effeithiau sain i ddod a’r holl brofiad yn fyw. Ond oherwydd lockdown, dim set, dim goleuadau nag effeithiau sain.

Felly, dim ond un actor mewn ystafell, dim set ac roedd rhaid i ni addasu’r stori i weithio mewn byd oedd yn wynebu pandemig ryngwladol. Hmm…

Gan fod mwy fyth o heriau i gyd, roedd rhaid i ni fynd amdani a throi pethau wyneb i waered. Felly, fe wnaethom ni ymgynnull tîm; yr ysgrifennwr Ciaran Fitzgerald i addasu’r sgript gyda’r strwythur newydd, Luned Gwawr Evans i wneud yn siŵr bod ansawdd y ffilm mor dda â phosib gyda chyfyngiadau offer, Jessica Pomeroy (Rheolwr Llwyfan) i greu’r sain, a Barnaby Southgate i gyfuno’r holl beth drwy gyfansoddi cerddoriaeth i’r prosiect. Tîm arbennig i weithio gyda.

Ac ie, gyda’n gilydd, ynghyd â’r actorion Tom Blumberg a Dan Reilly yn chwarae’r cymeriadau i gyd, llwyddon ni i greu’r fersiwn newydd o’r stori. Jyst Neidia ar gyfer y byd digidol.

Dwi wrth fy modd gyda’r canlyniad, ac yn sobor o hapus ein bod ni dal yn gallu creu rhywbeth yr haf hwn gyda’r tîm ffantastig yma, ynghyd â chefnogaeth Awdurdod Harbwr Caerdydd, Port of Milford Haven, Arts & Business Cymru ac wrth gwrs Theatr na nÓg.

Nawr, dewch i ni gael gweld beth arall y gallwn ni addasu.

Gwyliwch fideo Caerdydd yma
Gwyliwch fideo Aberdaugleddau yma

Image: 

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog