Ieithoedd

Blog Gethin - 'Would you Jump'

Ymunais i efo gwmni Theatr Na nÓg fel Llysgennad nôl ym mis Tachwedd, ac ers hynny rydw i wedi derbyn amryw o brofiadau hefo'r cwmni, fel ymweld â'r Pencadlys yng Nghastell Nedd; cymryd rhan mewn darlleniadau, a chynnig adborth, ac eistedd i mewn ar ymarferion. Y tro cyntaf i mi ymweld y pencadlys, a phob tro wedyn, mae'r awyrgylch yn hynod gartrefol ond hefyd creadigol a gweithgar, ac mae pawb yna mor gyfeillgar. Beth sydd yn wych am bob ymweliad ydi'r cyfle i gwrdd ag actorion, cyfarwyddwyr, sgriptwyr, â phobl eraill sydd yn gweithio yn y maes, ac i greu cysylltiadau a rhannu profiadau dros baned.

Dros yr wythnosau diwethaf rydw i wedi bod yn gweithio'n agos gyda Na nÓg, ar eu prosiect diweddaraf, 'Would you Jump' - sioe sy'n codi ymwybyddiaeth am beryglon neidio mewn i'r dŵr/morglawdd/dociau. Cafodd y sioe ei berfformio mewn ysgolion yn Aberdaugleddau, Caerdydd, a hefyd ym Mae Caerdydd.
Bues i'n ddigon ffodus i weithio'n agos efo'r ddrama hon; ges i fy ngwahodd i un o ddarlleniadau cynta'r sgript; yna mi fues i'n ddigon ffodus i helpu Geraint Chinnock - rheolwr cynhyrchu theatr Na nÓg - i adeiladu, peintio a dylunio'r set; mi eisteddais i mewn ar un o'r ymarferion; ac mi fues i ar daith hefo'r perfformiad o amgylch ardal Caerdydd yn gosod y set a'r elfennau technegol, ac yna'u cymryd i lawr a'u llwytho i'r fan yn barod at y perfformiad nesaf!

Ar ôl graddio o gwrs BA (anrh) Theatr a Drama o Brifysgol De Cymru yng Nghaerdydd, roeddwn i'n edrych ymlaen at agwedd perfformio'r maes, ond ar ôl fod yn rhan o ddarlleniad o'r ddrama a chlywed fod cyfle i helpu i Geraint efo'r set - I couln't resist!! Roeddwn i wrth fy modd yn gweithio tu ôl i'r llen fel petai, yn adeiladu'r set, gosod pethau yn eu lle, ac yn enwedig yr ochr technegol. Yn ystod un o'r ymarferion, mi es i i siarad efo Geraint i ofyn am fwy o wybodaeth am ochr technegol y cynhyrchiad, ac fe ddysgais lot am bwysigrwydd gofalu am y dechnoleg, a sut mae'n gallu ychwanegu at berfformiad, heb sôn am yr holl waith sy'n mynd mewn i baratoi cyn i'r daith ddechrau!

Ar un o'r sioeau, ges i'r cyfle i weithredu'r sain (!!), a thrwy hyn dysgais gymaint am bwysigrwydd talu sylw a gwrando'n astud ar y sgript, gan hefyd gofio os ydi'r ciw yn un weledol, neu yn un sy'n dilyn y geiriau. (Mae'n rhaid nodi- Geraint oedd wedi neud y gwaith caled i gyd, a dim ond pwyso'r botwm space oedd rhaid i mi wneud.) Ond eto, roedd hi'n elfen hollbwysig a oedd yn gweddu at gynnwys y darn ac yn ychwanegu at y perfformiad yn ei gyfanrwydd!

Rydw i wedi bod wrth fy modd yn gweithio hefo Theatr Na nÓg, ac rydw i'n edrych ymlaen gymaint at beth sydd i ddod nesaf!
Mi fyddai nôl.

Gethin Bickerton.

Image: 

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

O ein blog