Ieithoedd

Just Jump - Jyst Neidia 2020 by/gan Daisy Williams

Back in February I was over the moon to be offered the chance to direct a play for Theatr na nÓg this summer. And you’ve probably guessed it, the lockdown meant it wasn’t possible. I was disappointed to say the least.

But rather than cry (…for not too long anyway), with the support of Geinor Styles and the Company we set out to create a new version; Virtual Just Jump (as I like to call it). The aim was for it to be seen by pupils in Cardiff and Milford Haven, highlighting the danger of tombstoning before the summer holidays.

The good news: we succeeded.
The brand-new version is available to watch online. Watch here!
But we faced many challenges…

First, in the original stage show, the story of Dr Tom Evans being reminded of his traumatic childhood past is usually told by two different actors. Both these actors play a myriad of characters throughout the story, allowing us to meet those affected by the incident. So, how do you get more than one actor in the same room during lockdown? And not a virtual zoom room, but a real 4 walled room. The answer, it just wasn’t possible.

Secondly, we would usually have a wonderful set designed by the brilliant Luned Gwawr Evans, with additional lighting and sound effects on the set bringing the production to life. But because of the lockdown; no set, no lighting or sound effects.

So, only one actor per room, no set and we had to adapt this story to work in a world facing a global pandemic. Hmm…

There were more than a few hurdles, we had to shake things up. So, we got a team together; writer Ciaran Fitzgerald to adapt the script under the new structure we had planned, Luned Gwawr Evans to support us in trying to make the film look great with limited equipment, Jessica Pomeroy (who would have been Stage Managing) to design soundscapes for the piece, and Barnaby Southgate to bring all the above elements together by composing an original score for the piece. Such a fantastic, talented team to work with.

And yes, together with actors Tom Blumberg and Dan Reilly playing all the different characters, we managed to create a new version of the story. A “virtual” Just Jump.

I’m overjoyed with the results and so happy that we were still be able to create something this summer with this brilliant team and with the support of Cardiff Harbour Authority, Port of Milford Haven, Arts & Business Cymru and of course Theatr na nÓg.

Now, let’s see what else we can adapt.

Watch the Cardiff video here
Watch the Milford video here

_____________________________________________________________

Nol ym mis Chwefror ges i gynnig i gyfarwyddo drama i Theatr na nÓg ym mis Mehefin. Ond, chi siŵr o fod wedi dyfalu, oherwydd y lockdown, doedd hyn yn bosib. O’n i wir wedi siomi.

Ond yn lle pwdi am y peth (…am rhy hir ta beth), gyda chefnogaeth Geinor Styles â’r cwmni dechreuon ni gynllunio fersiwn newydd; Jyst Neidia Digidol (dyna beth dwi’n galw’r prosiect ta beth.) Y nod oedd i’r stori gael ei weld gan ddisgyblion yng Nghaerdydd ac Aberdaugleddau, yn sôn am beryglon neidio i ddŵr (neu “tombstoning”), cyn i’r gwyliau haf dechrau.

Y newyddion da: llwyddon ni i neud hyn.
Mae’r fersiwn newydd ar gael i’w wylio ar-lein. Gwyliwch yma!
Ond roedd yna lawer o heriau…

Yn gyntaf, yn y sioe wreiddiol, mae stori Dr Tom Evans yn cael ei adrodd gan ddau actor yn chwarae nifer fawr o gymeriadau, yn ein cyflwyno ni i bawb cafodd eu heffeithio gan y digwyddiad ofnadwy ym mywyd Tom. Felly, sut ydych chi’n cael mwy nag un actor mewn ystafell yn ystod lockdown? Ac nid mewn ystafell zoom, ond un go iawn gyda waliau a nenfwd a phopeth. Wel yr ateb yw, doedd hi ddim yn bosib.

Yn ail, fel arfer basen ni’n defnyddio set wedi’i ddylunio gan y dylunydd Luned Gwawr Evans, gyda goleuadau ac effeithiau sain i ddod a’r holl brofiad yn fyw. Ond oherwydd lockdown, dim set, dim goleuadau nag effeithiau sain.

Felly, dim ond un actor mewn ystafell, dim set ac roedd rhaid i ni addasu’r stori i weithio mewn byd oedd yn wynebu pandemig ryngwladol. Hmm…

Gan fod mwy fyth o heriau i gyd, roedd rhaid i ni fynd amdani a throi pethau wyneb i waered. Felly, fe wnaethom ni ymgynnull tîm; yr ysgrifennwr Ciaran Fitzgerald i addasu’r sgript gyda’r strwythur newydd, Luned Gwawr Evans i wneud yn siŵr bod ansawdd y ffilm mor dda â phosib gyda chyfyngiadau offer, Jessica Pomeroy (Rheolwr Llwyfan) i greu’r sain, a Barnaby Southgate i gyfuno’r holl beth drwy gyfansoddi cerddoriaeth i’r prosiect. Tîm arbennig i weithio gyda.

Ac ie, gyda’n gilydd, ynghyd â’r actorion Tom Blumberg a Dan Reilly yn chwarae’r cymeriadau i gyd, llwyddon ni i greu’r fersiwn newydd o’r stori. Jyst Neidia ar gyfer y byd digidol.

Dwi wrth fy modd gyda’r canlyniad, ac yn sobor o hapus ein bod ni dal yn gallu creu rhywbeth yr haf hwn gyda’r tîm ffantastig yma, ynghyd â chefnogaeth Awdurdod Harbwr Caerdydd, Port of Milford Haven, Arts & Business Cymru ac wrth gwrs Theatr na nÓg.

Nawr, dewch i ni gael gweld beth arall y gallwn ni addasu.

Gwyliwch fideo Caerdydd yma
Gwyliwch fideo Aberdaugleddau yma

Image: 

Tu ôl y llen - Eye of the Storm - Behind the Scenes

Nôl yn 2019 gwnaethon ni sioe o’r enw Eye of the Storm, stori am ofalwr ifanc o’r enw Emmie Price. Mae’n breuddwydio am fod yn siaswr stormydd yn America, ond mae angen iddi edrych ar ôl ei mam. Roedd Eye of the Storm yn sioe gerddorol gyda chaneuon wedi’u hysgrifennu gan Amy Wadge.

Alison Palmer oedd y Rheolwr Llwyfan ar y cynhyrchiad ac mae wedi creu’r fideo yma i ddangos yr holl bethau sydd angen cael eu gwneud cyn i chi allu gweld y cynhyrchiad gorffenedig ar y llwyfan CLICIWCH YMA I WYLIO

Mae gennym ni hefyd lwythi o ddeunydd tu ôl i’r llen a chyfweliadau ar YOU TUBE

Mae yna hefyd weithgareddau ar ein ap gallwch hefyd eu gwneud wedi’i selio ar y sioe. Ewch i weld os oes un rhywbeth hoffech chi ei wneud! CLICIWCH YMA AM EIN AP

_______________________________________________________________________

Back in 2019 we did a show called Eye of the Storm about a young carer called Emmie Price, who dreams of being a storm chaser in America, but has to look after her mam. It was a musical with songs written by the Grammy Award Winning songwriter Amy Wadge.

Alison Palmer was our brilliant Company Stage Manager on the production and she has put together this video to show you all of the things that have to be done before you see the finished production on stage CLICK HERE TO WATCH

We also have loads more behind the scenes footage and interviews on YOU TUBE

We have fun activities on our app you could also do related to the show. Take a look and see if one suits you! CLICK HERE FOR OUR APP

Image: 

Diolch gwirfoddolwyr!

Mae Theatr na nÓg eisiau dweud DIOLCH enfawr i ein gwirfoddolwyr ffantastig sydd wedi helpu allan gydag ein cynhyrchiad Heliwr Pili Pala yn ystod tymor yr Hydref. Roedd Kris, Karen, Abi, Geraldine, Haydn a Jenny yn edrych ar ôl y gweithdai yn Amgueddfa Abertawe ac yn tywys yr ysgolion o gwmpas Marina Abertawe. Roedd pob gwirfoddolwr wedi taflu eu hun mewn i fyd Alfred Russel Wallace ac wedi cadw sylw'r disgyblion trwy’r dydd.

Basen ni 'di methu neud e hebddoch chi! Dyma rhai o’r sylwadau gan athrawon a ddaeth i ddangos pa mor amhrisiadwy mae ein gwirfoddolwyr:
“Roedd y plant wedi mwynhau'r ymweliad i’r amgueddfa, roedden nhw’n hoffi edrych ar yr arteffactau ac yn siarad â’r gwirfoddolwyr ardderchog. Roedd y gwirfoddolwyr wedi neud yr ymweliad yn gwerthfawr”.
“Roedd y gwirfoddolwyr yn rhedeg y gweithgareddau yn gyfeillgar, yn denu sylw ac yn cefnogi'r disgyblion”.

Mae Kris, un o ein gwirfoddolwyr sydd yn astudio Drama Gymhwysol ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, wedi rhannu ei farn ar ei brofiad gyda Theatr na nÓg yr Hydref yma: “Roedd hi’n brofiad hyfryd i gwrdd â rhyngweithio gyda’r plant o ysgolion gwahanol, roedden nhw’n chwilfrydig ac yn llawn egni. Nes i fwynhau'r gwaith yn y ddwy amgueddfa a hoffwn i helpu gydag unrhyw brosiectau arall sydd yn dod lan. Roedd y profiad yn dda ar gyfer fy ngwaith yn y dyfodol, diolch”.

Bydd llawer o gyfleoedd i ein gwirfoddolwyr yn 2020, ac os hoffech chi gymryd rhan plîs cysylltwch Carys ar 01639 641771 neu trwy e-bost ambassadors@theatr-nanog.co.uk. Diolch!

Image: 

Thank you ambassadors!

Theatr na nÓg would like to say a big THANK YOU to our fantastic ambassadors who helped out with our production of The Butterfly Hunter this Autumn. Kris, Karen, Abi, Geraldine, Haydn and Jenny all took care of the workshops at Swansea Museum and guided the schools around Swansea Marina. Each ambassador fully immersed themselves into the world of Alfred Russel Wallace and kept the school pupils engaged throughout the day.

We truly could not have done it without them! Here are a few comments from the teachers who came to show just how invaluable our ambassadors are:
“The children enjoyed the visit to the museum, they liked looking at the artefacts and talking to the volunteers who were excellent. The volunteers made the visit worthwhile”.
“Volunteers who were running the activities were very engaging, friendly and supportive of the pupils”.

Kris, one of our ambassadors who is currently studying Applied Drama at University of Wales Trinity Saint David, shared his thoughts on his experience this Autumn with Theatr na nÓg: “It was a wonderful experience getting to meet and interact with the children from different schools, they were all inquisitive and energetic. I enjoyed the work in both museums and would be interested in any upcoming projects I might be able to help on. It was a good experience for my future work, thank you”.

There will be lots of opportunities taking place in 2020 for our ambassadors, and if you would like to get involved then please contact Carys on 01639 641771 or by email at ambassadors@theatr-nanog.co.uk. Diolch!

Image: 

Theatre Company exports Welsh Hero

Theatr na nÓg is delighted to announce that the company will present their original play “You Should Ask Wallace” in Indonesia.

The play tells the inspiring story of Alfred Russel Wallace, who was born in Usk and who left Wales in 1854 to document the diverse fauna, flora of the area in Indonesia now known as the Wallacea Region.

The British Council therefore has invited the award-winning Theatr na nÓg to take part in the Festival of Inspiration, Education and the Arts to celebrate the diversity of the Wallacea region. The Festival will be held in Makassar from the 22nd -28th of November 2019.

Paul Smith, Director of The British Council in Indonesia explained how delighted they are about the collaboration, “Here in Indonesia we are thrilled that the Welsh Wallace is returning to the Archipelago. In our Wallace Week in Sulawesi we are not just exploring biodiversity but also the cultural and ethnic diversities that Wallace encountered. Theatr na nÓg’s production will contribute greatly to the understanding and inspiration of young audiences along The Wallacea Line and we are thrilled that the company will transfer the production to local performers to ensure its own ‘sustainability’ here.

Each year Theatr na nÓg create original productions for over 5,000 young people which integrate live theatre performance with innovative creative learning resources. The organisation will be sharing their successful model of presenting theatre and education in workshops and symposiums in Makassar. The company is grateful to Wales Arts International and British Council Cymru for supporting this exciting opportunity.

Theatr na nÓg’s Artistic Director Geinor Styles said :- “It is an incredible opportunity for us to tell the Welsh story of Wallace to an area that celebrates and recognises this often forgotten scientist who co-discovered the theory of evolution with Charles Darwin, and to be here in the place where Wallace wrote the theory is inspirational.”

Styles together with actor Ioan Hefin, who originated the role of Alfred Russel Wallace, will not only perform the original play but will subsequently work with Indonesian actors and director to enable them to formulate their own version of the drama which they can continue to present to local audiences. “Our first performance of ‘You Should ask Wallace’ was in 2008. At the time I thought we were revisiting an important but forgotten historical figure. I now realise that ARW is very much a voice for today and tomorrow. He was, and still is, a visionary influence”

This terrific opportunity tops a great year for this small Neath based company where they started the year with another British Council invitation to present their hit musical “Eye of the Storm” in Hong Kong and which has just completed a UK tour captivating audiences and receiving rave reviews.

Image: 

Cwmni fach o Gymru yn allforio arwr cymreig i ben draw byd.

Mae Theatr na nÓg yn falch i gyhoeddi bod y cwmni wedi ei wahodd i Indonesia gan y Cyngor Prydeinig i gydweithio gydag artistiaid o Indonesia ar ddrama wreiddiol y cwmni "You Should Ask Wallace."

Mae stori ysbrydoledig y dyn o Frynbuga, Alfred Russel Wallace a adawodd Cymru yn 1854 i gofnodi ffawna a fflora amrywiol yr ardal yn Indonesia, a adwaenir bellach fel rhanbarth Wallacea. Mae'r Cyngor Prydeinig felly wedi gwahodd Theatr na nÓg i gymryd rhan yn yr Ŵyl Ysbrydoliaeth, Addysg a'r Celfyddydau i ddathlu amrywiaeth rhanbarth Wallacea rhwng 22ain a’r 29ain o Dachwedd.

Dywedodd Cyfarwyddwr Artistig y cwmni, Geinor Styles:- "Mae'n gyfle arbennig i ni adrodd stori Gymreig Wallace i ardal sy'n dathlu ac yn cydnabod y gwyddonydd hwn, a ddarganfyddodd theori esblygiad ar y cyd â Charles Darwin, ac mae bod yma yn y man lle ysgrifennodd Wallace yr union bapur ar y theori yn anhygoel."

Bydd Styles, ynghyd â'r actor Ioan Hefin, a greodd rôl Alfred Russel Wallace, nid yn unig yn perfformio'r ddrama wreiddiol ond yn cyd-weithio gydag actorion a chyfarwyddwr o Indonesia i'w galluogi i lunio eu fersiwn nhw eu hunain o'r ddrama fel y gallant barhau i'w chyflwyno y ddrama o Gymru i gynulleidfaoedd lleol. "Roedd ein perfformiad cyntaf o 'You Should Ask Wallace' yn 2008. Ar y pryd roeddwn yn meddwl ein bod yn ailedrych ar ffigur hanesyddol pwysig ond anghofiedig. Rwy'n sylweddoli erbyn hyn bod Alfred Russel Wallace yn llais pwysig ar gyfer heddiw ac yfory. Yr oedd, ac y mae'n dal i fod, yn ddylanwad gweledigaethol."

Bob blwyddyn mae'r sefydliad yn creu cynyrchiadau gwreiddiol i dros 5,000 o bobl ifanc sy'n plethu perfformiad theatr gydag adnoddau dysgu creadigol digidol. Bydd y y cwmni yn rhannu ei fodel llwyddiannus o gyflwyno theatr ac addysg mewn gweithdai a symposia yn Makassar. Mae'r cwmni'n ddiolchgar i Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru a Chyngor Prydeinig Cymru am gefnogi'r cyfle cyffrous hwn.

Mae'r cyfle gwych hwn yn benllanw ar flwyddyn arbennig i'r cwmni bach hwn o Gastell-nedd. Dechreuodd y flwyddyn gyda gwahoddiad arall gan y Cyngor Prydeinig i fynd â sioe gerdd llwyddiannus, sef "Eye of the Storm" i Hong Kong, sydd newydd gwblhau taith o'r DU gan ddenu adolygiadau gwych.

Image: 

Cydweithrediad gwyddoniaeth gyfrifiadurol greadigol Abertawe yn ysbrydoli meddyliau ifanc â phrosiect newydd, sy’n dod â dysgu peiriant ynghyd ag un o ddarganfyddiadau gwyddonol pwysicaf Cymru.

Mae’r rhaglen allgymorth arloesol i ysgolion Technocamps wedi ymuno unwaith yn rhagor â’r cwmni aml-wobrwyedig Theatr na nÓg ar gyfer prosiect ar y cyd sy’n dod â pheth o’r sgiliau technoleg fwyaf blaenllaw at blant a phobl ifanc ledled De Cymru.

Mae eu prosiect mwyaf diweddar, sy’n seiliedig ar y ddrama Heliwr Pili Pala, yn dod ag adrodd straeon hudolus am y gwyddonydd o Gymru Alfred Russel Wallace (cyfoeswr â Darwin a ddarganfyddodd theori esblygiad yn annibynnol yn sgil ei anturiaethau i bedwar ban byd) ynghyd â sgiliau i gatalogio natur drwy ddysgu peiriant.

Dyma’r prosiect cyntaf erioed i Technocamps a Theatr na nÓg greu partneriaeth arno yng Nghymru ers eu cydweithio poblogaidd rhyngwladol yng Ngwyl SPARK Hong Kong yn gynharach eleni.

Ers ei sefydlu yn 2003, bu tîm Technochamps yn darparu gweithdai am raglennu, datblygu gemau, robotigs, codio a datblygu apiau i fwy na 45,000 o bobl ifanc yng Nghymru. Mae gweithdy diweddaraf Technochamps sy’n archwilio dysgu peiriant, ymhlith y mwyaf uchelgeisiol hyd yma. Mae dysgu peiriant yn cymhwyso deallusrwydd artiffisial mewn systemau, gan roi’r cyfle iddynt ddysgu a gwella’n awtomatig yn sgil profiad heb raglennu pellach. Diolch i’r cydweithio hwn, cafodd plant ledled De Cymru y cyfle i roi cynnig ar hyn eu hunain, gan greu eu rhaglenni deallus eu hunain a fydd, dros amser, yn dysgu i gatalogio’r gwahanol drychfilod a phryfed maen nhw’n eu darganfod yn rhywogaethau diffiniedig.

Cafodd y gweithdai arloesol hyn eu cynnig i ysgolion cynradd ledled Abertawe fel rhan o becyn i ysgolion i gyd-fynd â chynhyrchiad diweddaraf Theatr na nÓg, Heliwr Pili Pala a bydd ar gael i’r cyhoedd cyn bo hir gydag adnoddau ar wefan Technocamps. Ysgrifennwyd Heliwr Pili Pala, drama wreiddiol ar gyfer Theatr na nÓg yn dathlu bywyd y gwyddonydd o Gymru Alfred Russel Wallace, gan y Cyfarwyddwr Artistig Geinor Styles, sydd wedi ei gwobrwyo â Chymrodoriaeth Anrhydeddus oddi wrth y Coleg Brenhinol Cerdd a Drama am ei gwaith yn dod â theatr o ansawdd uchel i blant yng Nghymru.

Ganwyd Alfred Russel Wallace yn Llanbadog, Sir Fynwy, ac yn ddiweddarach roedd yn byw yng Nghastell-nedd. Darganfyddodd Theori Esblygiad yn annibynnol o Charles Darwin yn yr 1850au - mewn gwirionedd cafodd ei bapur ar y pwnc ei gyhoeddi ar y cyd ac ochr yn ochr â phapur Darwin. Ers ei farwolaeth mae rôl Wallace yn un o’r darganfyddiadau mwyaf erioed wedi diflannu o hanes bron tra bo Darwin yn cael ei gydnabod gan blant ledled y byd. Mae’r Heliwr Pili Pala yn mynd â chynulleidfaoedd ifanc ar antur drwy fywyd Wallace a’i fordeithiau drwy jyngl Brasil a’r Malay Archipelago, gan amlygu pwysigrwydd bioamrywiaeth a sgwrsio ar hyd y daith.

Mae’r cynhyrchiad wedi bod yn rhedeg fel rhan o brosiect theatr ysgolion blynyddol Theatr na nÓg drwy gydol misoedd Medi a Hydref 2019. Ei deitl Saesneg yw The Butterfly Hunter.
Fodd bynnag, bydd dau berfformiad am ddim i’r cyhoedd yn Theatr Dylan Thomas, ynghyd â gweithdai Technocamps, yn digwydd fel rhan o Ŵyl Wyddoniaeth Abertawe ddydd Sadwrn 26 Hydref 2019.

Gweithdy Cyfrwng Saesneg: 2.30pm, Ystafell Vivian, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Perfformiad Cyfrwng Saesneg: 4.30pm, Theatr Dylan Thomas
Gweithdy Cyfrwng Cymraeg: 10.30am, Ystafell Vivian, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Perfformiad Cyfrwng Cymraeg: 12pm, Theatr Dylan Thomas

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ar wefan Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe.

Image: 

Swansea’s creative computer science collaboration inspires young minds with a new project bringing together machine learning and one of Wales’ landmark scientific discoveries.

The innovative schools’ outreach programme Technocamps have once again joined forces with award-winning company Theatr na nÓg for a collaborative project bringing some of the most cutting-edge technology skills to children and young people around South Wales.

Based around the play The Butterfly Hunter, their newest project brings together magical storytelling about Welsh scientist Alfred Russel Wallace (a contemporary of Darwin whose globe-trotting adventures led him to independently discover the theory of evolution) and skills to catalogue nature through machine learning.

It Is the first project that Technocamps and Theatr na nÓg have partnered on in Wales since making their popular collaboration international at Hong Kong’s SPARK Festival earlier this year.

Since their establishment in 2003, the Technocamps team has delivered workshops in programming, games development, robotics, coding and app development to more than 45,000 young people in Wales. Their latest workshops exploring machine learning, are some of their most ambitious to date. Machine learning is the application of artificial intelligence (AI) in systems, allowing them to automatically learn and improve from experience without further programming. Thanks to this collaboration, children across South Wales have had the opportunity to try this out for themselves, creating their own intelligent programmes which, over time, learn to catalogue different bugs and insects they find into defined species.

These innovative workshops have been offered to primary schools across Swansea as part of a schools’ package around Theatr na nÓg’s latest production The Butterfly Hunter and will soon be available to the public with resources available on the Technocamps website. An original play from Theatr na nÓg celebrating the life of Welsh scientist Alfred Russel Wallace, The Butterfly Hunter was written by Artistic Director Geinor Styles, who was awarded an Honorary Fellowship from the Royal Welsh College of Music and Drama for her work bringing high quality theatre to children in Wales.

Born in Llanbadog, Monmouthshire, and later resident of Neath, Alfred Russel Wallace discovered the Theory of Evolution independently of Charles Darwin in the 1850s – in fact his paper on the subject was jointly published alongside Darwin’s own. Since his death, Wallace’s role in one of the greatest discoveries of all time has almost disappeared from history while Darwin’s is recognised by children across the world. The Butterfly Hunter takes young audiences on an adventure through Wallace’s life and voyages through the Brazilian jungle and Malay Archipelago, highlighting the importance of biodiversity and conservation along the way.

The production has been running as part of the Theatr na nÓg’s annual schools’ theatre project throughout September and October 2019, in English and in Welsh language as Heliwr Pili Pala. However, two free public performances at The Dylan Thomas Theatre, complete with Technocamps workshops, will be taking place as part of the Swansea Science Festival on Saturday 26th October 2019.

English language workshop: 2.30pm, Vivian Room, National Waterfront Museum
English language performance: 4.30pm, Dylan Thomas Theatre
Welsh language workshop: 10.30am, Vivian Room, National Waterfront Museum
Welsh language performance: 12pm, Dylan Thomas Theatre

More information can be found on the Swansea Science Festival website by clicking here.

Image: 

Mae Western Power Distribution yn Cyhoeddi Cefnogaeth ar gyfer Sioe Gerdd Ynni Adnewyddadwy Llwyddiannus

Yr wythnos hon agorodd y sioe gerdd arobryn Eye of the Storm gymal Cymru o’i thaith yn y DU mewn digwyddiad arbennig a noddir gan Western Power Distribution yn Theatr Grand Abertawe.

Agorodd y cynhyrchiad i glod mawr yn yr Alban yn gynharach yr hydref hwn, gan gipio adolygiadau 5 seren. Wedi'i greu gan gwmni theatr Cymraeg, Theatr na nÓg, mae'r naratif yn canolbwyntio ar fam a merch sy'n byw mewn tlodi yng nghartref symudol yn Aberdâr. Yn ofalwr i'w mam, mae Emmie yn cael ei thynnu i mewn i'w hawch i astudio ffiseg a thywydd eithafol fel ffordd o ddianc rhag ei sefyllfa, gan ddyfeisio system arloesol o dynnu ynni adnewyddadwy o gorwyntoedd artiffisial ar hyd y ffordd.

Mae WPD, gweithredwr rhwydwaith trydan De Cymru, wedi cytuno i noddi'r adnoddau addysgol i gyd-fynd â'r cynhyrchiad. Wedi'i anelu at gynulleidfaoedd 8 - 12+ oed, mae Eye of the Storm yn cynnig cyfleoedd dysgu o amgylch themâu’r newid yn yr hinsawdd, merched mewn STEM, tywydd eithafol a thrydan, ynghyd â chodi ymwybyddiaeth o faterion cymdeithasol gan gynnwys gofalwyr ifanc ac iechyd meddwl.

Mae Theatr na nÓg a WPD hefyd yn gweithio gyda'i gilydd i helpu i godi ymwybyddiaeth o Gofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth y gweithredwr trydan. Mae'r gwasanaeth rhad ac am ddim hwn yn darparu cefnogaeth ychwanegol i gwsmeriaid ynni a allai fod yn agored i niwed mewn sefyllfa toriad trydan a chael trafferth i ymdopi. Gall hyn gynnwys pobl mewn sefyllfaoedd teuluol cymhleth fel Emmie, neu unigolion sy’n ddibynnol ar drydan yn feddygol, sy’n hŷn neu’n anabl, neu sydd ag anghenion cyfathrebu fel nam ar eu golwg neu eu clyw. Gall eraill sy'n agored i niwed dros dro, fel ymadawyr ysbyty neu famau â babanod newydd-anedig hefyd ymuno â'r gofrestr.

Mae'n gyflym ac yn hawdd cofrestru ar gyfer cefnogaeth ychwanegol gan y gwasanaeth PSR cyfrinachol trwy ymweld â https://www.westernpower.co.uk/customers-and-community/priority-services neu ffonio 0800 096 3080. Os ydych chi'n fyddar neu yn drwm eich clyw, gallwch siarad â thîm WPD ar y rhif uchod gan ddefnyddio Text Relay trwy ddeialu 18001 yn gyntaf gan ddefnyddio'ch ffôn testun.

Dywedodd Karen Welch, Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol WPD: “Rydym yn falch iawn o allu cefnogi’r cynhyrchiad hwn, sy’n tynnu sylw at rai negeseuon pwysig iawn ar gyfer ein hoes ni.”

Yn dilyn wythnos o berfformiadau yng Nghaeredin ac yna Abertawe, bydd Eye of the Storm ar daith i Portsmouth, Birmingham, Casnewydd, Bangor ac Aberystwyth. Mae tocynnau ar werth nawr, ewch i eyeofthestormmusical.co.uk.

Image: 

Western Power Distribution Announce Support for Eye of the Storm

This week the award-winning musical Eye of the Storm opened the Welsh leg of its UK tour at a special event sponsored by Western Power Distribution at Swansea Grand Theatre.

The production opened to great acclaim in Scotland earlier this autumn, scooping 5 star reviews. Created by Welsh theatre company Theatr na nÓg, the narrative focuses on a mother and daughter living on the breadline from a mobile home in Aberdare. A carer for her mother, Emmie finds herself drawn into her passion for physics and extreme weather as a tool to escape her situation, inventing a breakthrough system for extracting renewable energy from artificial tornadoes along the way.

WPD, the electricity network operator for South Wales, has agreed to sponsor the educational resources to accompany the production. Aimed at audiences aged 8 – 12+, Eye of the Storm offers learning opportunities around the themes of climate change, girls in STEM, extreme weather and electricity, as well as raising awareness of social issues including young carers and mental health.

Theatr na nÓg and WPD are also working together to help raise awareness of the electricity operator’s Priority Services Register. This free service provides extra support to energy customers who may be vulnerable in a power cut situation and find it difficult to cope. This may include people in complex family situations like Emmie’s, or those who are medically dependent on electricity, are elderly or disabled, or have communication needs such as visual or hearing impairments. Others who are temporarily vulnerable, such as hospital leavers or mothers with newborn babies can also join the register.

It is quick and easy to sign up for extra support from the confidential PSR service by visiting https://www.westernpower.co.uk/customers-and-community/priority-services or calling 0800 096 3080. If you are deaf or hard of hearing, you can speak to the WPD team on the number above using Text Relay by dialling 18001 first using your textphone.

Karen Welch, WPD Corporate Communications Officer, said: “We are delighted to be able to support this production, which highlights some very important messages for our times.”

Following a week of performances in Edinburgh and then Swansea, Eye of the Storm will be touring to Portsmouth, Birmingham, Newport, Bangor and Aberystwyth. Tickets are on sale now, visit eyeofthestormmusical.co.uk.

Image: 

Tudalennau

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog