Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Aelodau Bwrdd

Hoffem recriwtio rhai aelodau newydd i'n Bwrdd. Mae angen y sgiliau canlynol;
• Marchnata Digidol
• Cyllid
• Cyfreithiol

Ychydig amdanom ni ...
Rydym yn gwmni theatr clodwiw sy'n creu cynyrchiadau o safon, sy'n aml yn gynyrchiadau dwyieithog (yn Gymraeg a Saesneg), ar gyfer pobl o bob oed. Yn dilyn ein llwyddiant diweddar yn Hong Kong ac Indonesia, mae hwn yn amser cyffrous i ymuno â Bwrdd yr Ymddiriedolwyr. Rydym wedi creu ein app ein hunain yn ddiweddar sy'n cefnogi ein hymgysylltiad ag ysgolion ledled Cymru.

Beth rydyn ni ei angen gennych chi
Hoffem i chi ddod â'ch gwybodaeth, eich syniadau a'ch arbenigedd i bob cyfarfod, bod yn barod i wrando ar yr heriau a'r cyflawniadau presennol a rhoi cyngor lle bo modd. i chi hyrwyddo ein gwaith yn eich rhwydweithiau, mynychu cynyrchiadau lle y bo'n bosibl a bod yn falch o fod yn rhan o'n tîm rhagorol.
Rydym fel arfer yn cwrdd bob chwarter - fodd bynnag, rydym wedi penderfynu'n ddiweddar i gwrdd bob deufis, gan ein bod wedi nodi y byddai hyn yn gwella'r ffordd yr ydym yn gallu helpu'r cwmni gyda'i amcanion presennol. Mae'r cyfarfodydd hyn fel arfer yn digwydd yn safle'r cwmni yng Nghastell-nedd, fodd bynnag, rydym yn ystyried symud cyfran o'r rhain i Gaerdydd gan fod demograffeg ein Bwrdd yn newid.

Os hoffech chi ymuno, byddem yn falch iawn o glywed gennych. Mae'n gyfle gwych i weld sut mae cwmni'n gweithio o bob safbwynt a datblygu eich sgiliau personol eich hun. Rydym yn grŵp hwyliog sy'n ceisio cynnal ychydig o ddigwyddiadau cymdeithasol yn ystod y flwyddyn.

Am fwy wybodaeth a manylion am sut i wneud cais, lawrlwythwch ein pecyn Ymddiriedolwyr isod. Os gwnaethoch ddewis ymgeisio, cwblhewch ein Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal i Ymgeiswyr

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

O ein blog