Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

***Ar gael tan 21 Chwefror 2021***

Am y tro cyntaf mewn 30 mlynedd ni fyddwn yn cynhyrchu ein prosiect theatr arobryn yn fyw, ond yn hytrach ar y radio a bydd yn cael ei ffrydio'n uniongyrchol i ystafelloedd dosbarth ysgolion Cymru.

Ar gael yn Gymraeg a Saesneg, daw’r ddrama â llwyth o gynlluniau gwersi ac adnoddau sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm newydd, perffaith ar gyfer blwyddyn 5 i fyny i greu prosiect tymor cyfan am ddigwyddiad sydd yn rhan bwysig o hanes Cymru, Yr Arandora Star.

Bydd hefyd cyfleoedd i gynnal sesiynau Holi ac Ateb gyda'r cast a gweithdai rhithwir gyda'n partneriaid y prosiect, Amgueddfa Abertawe ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Eleni bydd 80 mlynedd ers i'r Arandora Star suddo. Mae'r ddrama trawiadol hon yn adrodd hanes teulu Eidalaidd o Gymru sy'n cael eu rhwygo arwahan gan y ragfarn yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Bydd perfformiadau Cymraeg a Saesneg o'r Arandora Star yn cael eu recordio ac ar gael i ysgolion rhwng 21 Medi a 30 Tachwedd. Danfonir manylion i gael mynediad i'r ddramau ar ddechrau mis Medi.

Mae ein ap rhyngweithiol ar gael nawr i chi ddechrau eich cynllunio ar gyfer tymor yr hydref.

Wedi’u creu gan athrawon, mae’r cynlluniau gwersi a’r adnoddau traws-gwricwlwm yn canolbwyntio ar lythrennedd a rhifedd yn ogystal â themâu’r sioe; Dinasyddiaeth fyd-eang, WW11, mewnfudo ac iaith.

Rydym yn deall pa mor anodd yw hi i ysgolion yn ariannol, yn enwedig ar hyn o bryd, felly ni fyddem yn codi tâl ar ysgolion i gael mynediad i'r ddrama radio neu'r ap ar gyfer y cynhyrchiad hwn ond rydym yn croesawu rhoddion i'n helpu i barhau â'n gwaith.

Y cyfan a ofynnwn yw i chi roi gwybod i ni faint o blant sy'n gwrando ar y ddrama radio a'ch adborth fel y gallwn adrodd i'n cyllidwyr.

Yr Arandora Star
Gan Geinor Styles a Mali Tudno Jones

Mewn partneriaeth ag Amgueddfa Abertawe, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau a Technocamps.

Mae Lina yn breuddwydio am ganu yn La Scala.

Yna, yn ystod haf 1940, mae'r Eidal yn mynd i mewn i'r rhyfel ac yn sydyn mae teuluoedd Eidalaidd sy'n byw yng Nghymru yn cael eu rhwygo arwahan, wrth i ddynion cael eu cymryd o'u teuluoedd a'u brandio'n estroniaid ac eu trîn fel y gelyn.

Mae Lina yn gwylio mewn arswyd wrth i'w thad gael ei lusgo o'u caffi bach yn Abertawe a'i garcharu.  Wedi'u gorfodi allan o'u cartref, gan bobl yr oeddent yn eu hadnabod fel ffrindiau, mae Lina a'i mam yn wynebu dyfodol ansicr ac unig.

Ar y 2il o Orffennaf 1940, cafodd yr Arandora Star ei gamgymryd am long filwrol a'i dorpido gan 'Uboat' o’r Almaen oddi ar arfordir Iwerddon, a’i suddo gyda 446 o fywydau dynion o’r Eidal wedi eu colli.

Nid oes unrhyw newyddion am dad Lina, p'un a oroesodd neu foddi.

Yn ei chartref newydd, ymhell i ffwrdd o Abertawe, mae Lina yn glynu i'r freuddwyd bydd ei theulu nôl gyda'u gilydd un diwrnod.

Mae ein drama, Yr Arandora Star, yn adrodd stori emosiynol Lina wrth iddi frwydro i ymdopi â cholli ei thad, Guido, a sut mae hi a’i mam, Carmela yn goroesi mewn cyfnod o ryfel a rhagfarn.

Mae'r Arandora Star yn stori wir a bydd yn archwilio bywyd mewnfudwyr sy'n byw ac yn gweithio yn y DU yn ystod cyfnod o ryfel ac yn dilyn cwest Lina am ei thad a'r gwir.

Mae’r ddrama hon yn amlygu materion mewnfudo ac integreiddio. 
Perffaith ar gyfer Blwyddyn 5 i fyny

Cofrestwch yma i dderbyn manylion am yr ap a'r dolen gyswllt i'r ddrama ( ar gael Medi-Tachwedd 2020)

.: 

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play