Languages

Na nOg logo

Theatr NaNog

Profiad Daisy o 'On the Edge'!

Helo! Daisy Williams ‘ma a dwi’n gweithio gyda theatr na nÓg fel rhan o’r tîm Llysgenhadon Ifanc. Cefais gyfle arbennig o gynrychioli theatr na nÓg yng ngŵyl ‘On the Edge’ yn Birmingham eleni, lle ges i amser wych.

Tra fy mod i yno, gofynnwyd y cwestiwn; ‘Sut rydyn ni fel artistiaid yn creu theatr am obaith, tra nad oes gobaith?’ Emma Bramley, cyfarwyddwr artistig ‘All Things Considered’ ofynnodd hyn yn ystod darlith ar dopigau heriol yn TYA. Wrth wylio’r newyddion yn yr oes yma, gall un yn rhwydd amau os bod unrhyw obaith yn bodoli. Ond gwnaeth hi drafod y syniad bod dim angen i ni ddangos diweddglo hapus, ond cynnig i gynulleidfaoedd ifanc y cyfle o adael yno gyda’r dewis o ddyfodol gobeithiol.

Cafodd y cysyniad o ‘obaith’ ei drafod yn ‘The Hamilton Complex’. Roedd gwylio cast o ferched 13 mlwydd oed yn perfformio am bron i ddwy awr, gan weithio drwy sbectrwm emosiwn o hysteria i ddolir dwfn, yn anodd – gan i’r themâu fod mor aeddfed a heriol am eu hoedrannau. Hyd yn oed yn fwy aflonyddus oedd eu dealltwriaeth o’r materion wrth law, gan adlewyrchu pa mor ifanc mae plant heddiw yn gorfod tyfu i fyny.

Ar ochr arall y dref gwelais ‘The Broke n Beat Collective’ yn perfformio darn wedi ei osod yn gelfydd, gan gynnig llygedyn o obaith i ni. Trwy gerddoriaeth, dawns a defnydd pypedau fe agorwyd y ffordd i bobl Llundain rannu eu storïau. Eto, canolbwyntiwyd ar y gwirionedd hesb sydd yn wynebu pobl ifanc ein byd ni heddiw, ond yn cynnig dihangfa i’r rhai hynny sydd yn teimlo eu bod wedi colli llais.

Uchafbwynt yr wythnos oedd gwrando ar weithiau newydd ysgrifenwyr ifanc a’u hymateb i’w hamser yn Birmingham. Roedd hi’n hyfryd clywed pobl gwahanol o ddiwylliannau gwahanol a sut oeddent yn teimlo ym Mhrydain. Crëwyd rhai darnau bendigedig, rhai wedi eu gosod am bobl a rhai ar bensaernïaeth y ddinas; daliwyd ymdeimlad unedig yr ŵyl a’r ddinas yn y darnau yma.

Yn gyffredinol, roedd fy amser yn Birmingham wedi fy ngadael yn teimlo’n obeithiol. Er bod y cyswllt rhwng pobl a gwledydd gwahanol wedi gwanhau – rydyn ni fel artistiaid yn gallu sicrhau eu fod yn cael eu gynnal trwy ein llais unigryw ni ein hunain – trwy berfformio. Er mwyn teimlo’r undod, does ond angen i chi ymweld â un digwyddiad yn ‘On The Edge’ i weld y wynebau gwahanol sydd yn cynrychioli’r byd.

Mae’r ffaith ein bod ni wedi gallu ymgynnull mewn ‘Parti Albanaidd’, mewn theatr ynghanol Lloegr i wylio Cymru yn chwarae eu gorau glas yn yr Ewros, yn fy llenwi a gobaith.

Image: 

Download our app

Download our creative learning app for the classroom and home!

Download on the App storeGet it on Google play

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.